JAVNE RASPRAVE

Poziv za javnu raspravu po Nacrtu Odluke o zakupu prostorija u vlasništvu Općine Zavidovići
Javna rasprava po Nacrtu Odluke o zakupu prostorija u vlasništvu Općine Zavidovići održat će se 18.11.2021. godine.
PREUZIMANJE:
Poziv za javnu raspravu po Nacrtu Odluke o zakupu prostorija u vlasništvu Općine Zavidovići;
Nacrt odluke o zakupu prostorija,
Zaključak o javnoj raspravi

Javna rasprava po Nacrtu Elaborata za zaštitu izvirišta “Izron-Suha” i Nacrtu Elaborata za zaštitu izvorišta”Tajašnica”

Javna rasprava po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2020. godinu i Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2020. godinu

Javna rasprava po Nacrtu Odluke o načinu i kriterijima za uspostavu Registra budžetskih korisnika Općine Zavidovići

Poziv za javnu raspravu

Poziv za javnu raspravu na temu „Nacrt odluke o kriterijima za rangiranje, načelima izrade i načinu podnošenja investicionih projekata za izradu Plana kapitalnih investicija općine Zavidovići“

Održana javna rasprava

Javna rasprava po Nacrtu Odluke o izmjenama Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići

Obavijest: Javna rasprava na temu “Nacrt odluke o usvajanju Akcionog plana za unapređenje položaja Roma u oblastima obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i kulture za period 2019.-2023. godine”

Javna rasprava na temu „Nacrt Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za reintegraciju BH državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o redamisiji na području općine Zavidovići za period 2019.-2022.godine“.

Održana javna rasprava po Nacrtu odluke o proglašenju Grada Zavidovići

Javna rasprava po Nacrtu odluke o bezbjednosti saobraćaja i organizaciji saobraćaja na cestama općine Zavidovići

Javna rasprava po Nacrtu odluke o usvajanju Inicijative za donošenje Zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama

Javna rasprava po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2019.godinu i Nacrtu odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2019.godinu

Javna rasprava po Nacrtu odluke o proglašenju Grada Zavidovići

Javna rasprava po Nacrtu izmjena i dopuna Budžeta općine Zavidovići za 2018.godine i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2018. godinu

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU OPĆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE ZAVIDOVIĆI

Javna rasprava po Nacrtu Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona

Javna rasprava po Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama

Javna rasprava po Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-izmjeni-i-dopuni-poslovnika-o-radu-opcinskog-vijeca-zavidovici/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-usvajanju-izmjena-i-dopuna-regulacionog-plana-centar-ii-zavidovici-i-nacrtu-odluke-o-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-provodjenju-regulacionog-plana/

Javna rasprava po Nacrtu odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići, Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići, Nacrtu odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići i Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići

Poziv na javnu raspravu po Nacrtu odluke o usvajanju Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica općine Zavidovići za period 2018.-2027. godine

Poziv na javnu raspravu po Nacrtu zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava sa transfera za poticaj zapošljavanja i razvoja privrede u 2018. godini

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-usvajanju-akcionog-plana-za-prevenciju-nastanka-korupcije-u-opcinskom-organu-drzavne-sluzbe-opcine-zavidovici-za-period-2018-2020-godina/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-usvajanju-izmjena-i-dopuna-regulacionog-plana-centar-i-i-centar-iii-i-nacrtu-odluke-o-izmjeni-i-dopuni-odluke-o-provodjenju-regulacionog-plana/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-visini-i-nacinu-ostvarivanja-prava-na-naknade-i-dodatke-na-placu-zaposlenih-u-opcinskom-organu-drzavne-sluzbe-opcine-zavidovici/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-strategije-omladinske-politike-opcine-zavidovici-za-period-2018-2023-godine/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-izmjena-i-dopuna-budzeta-opcine-zavidovici-za-2017-godinu-i-nacrtu-budzeta-opcine-zavidovici-za-2018-godinu/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-strategije-kulturne-politike-opcine-zavidovici-za-period-2018-2023-godine/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-elaborata-za-zastitu-izvorista-izron-suha-i-nacrtu-elaborata-tajasnica/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-davanju-saglasnosti-za-nadzidjivanje-zgrade-zv-stara-opcina/

Nacrt odluke o usvajanju Strategije razvoja poljoprivrede općine Zavidovići za period 2017. – 2022. godine

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-komunalnim-taksama/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-zauzimanju-javnih-povrsina/

Javna rasprava po Nacrtu Odluke o socijalno neprofitnom stanovanju

Javna rasprava po Nacrtu odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Zavidovići

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-provodjenju-prostornog-plana-opcine-zavidovici-za-period-2016-2036-godine/

Javna rasprava po Nacrtu odluke o administrativnim taksama općine Zavidovići

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-davanju-u-zakup-poslovnih-prostorija-u-vlasnistvu-opcine-zavidovici/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/obavjestenje-o-javnoj-raspravi-po-nacrtu-zakona-o-naucno-istrazivackoj-djelatnosti/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-izmjenama-i-dopuni-odluke-o-utvrdjivanju-naziva-ulica-trgova-mostova-i-drugih-gradjevina/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-pristupanju-izradi-izmjena-i-dopuna-regulacionog-plana-centar-iii-zavidovici/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-pristupanju-izradi-izmjena-i-dopuna-regulacionog-plana-centar-i-zavidovici/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-pristupanju-izradi-izmjena-i-dopuna-urbanistickog-plana-grada-zavidovici/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-zakona-o-osnovnoj-i-srednjoj-skoli-zdk/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-usvajanju-opcinskog-plana-upravljanja-otpadom-2017-2022/

Javna rasprava po Nacrtu odluke o priznanjima općine Zavidovići (30.12.2016.)

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-bezbjednosti-i-organizaciji-saobracaja-na-cestama-opcine-zavidovici/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-usvajanju-strategije-integriranog-razvoja-opcine-zavidovici-za-period-2017-2026-godina/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-usvajanju-rodno-odgovorne-budzetske-analize-i-akcionog-plana-za-rodno-odgovorno-budzetiranje-opcine-zavidovici-2017-2018-godine/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-budzeta-opcine-zavidovici-za-2017-godinu-i-nacrtu-odluke-o-izvrsavanju-budzeta-opcine-zavidovici-za-2017-godinu/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-postupanju-u-slucajevima-incidenata-motivisanih-predrasudama/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-pjesacki-most-dolina-alici/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-odluke-o-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-komunalnom-redu/

Javna rasprava po Nacrtu odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/1173-2/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-gradski-pjesacki-most-opcina-zavidovici/

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-programa-razvoja-zastite-i-spasavanja-ljudi-i-materijalnih-dobara-od-prirodnih-i-drugih-nesreca-opcine-zavidovici-za-period-2016-2020-godina/

Poziv na javnu raspravu

https://zavidovici.ba/javne-rasprave/javna-rasprava-po-nacrtu-budzeta-opcine-zavidovici-za-2016-godinu-i-nacrtu-odluke-o-izvrsavanju-budzeta-opcine-zavidovici-za-2016-godinu/