HISTORIJA GRADA ZAVIDOVIĆI

Zanimljivosti o općini Zavidovići

     Zavidovići su mlad grad, nastao krajem 19. vijeka. Nalazi se na 44,27 sjeverne geografske širine i 18,10 stepeni istočne geografske dužine, a na nadmorskoj visini od 210 metara. Općina se prostire na 590 kvadratnih kilometara, a sam grad na površini od 4 kvadratna kilometra. Klima je umjereno kontinentalna sa prosječnom temperaturom od 5-10 step. C, sa padavinama od 800-1200 mm i oko 1631 sunčanih sati godišnje. Grad je već odavno poznat po velikom industrijskom kolektivu za preradu drveta “Krivaja” i s pravom je nazvan “grad drveta”.

Današnje područje zavidovičke općine je oduvijek bilo bogato rijekama, ribom, šumama i raznovrsnim životinjskim svijetom. Smješten je u slivu tri rijeke: Bosna, Krivaja i Gostović.Niko pouzdano ne zna kada se prvi čovjek nastanio na međuriječje Bosne, Krivaje i Gostovića. Ozbiljnih arheoloških iztraživanja na području Zavidovića do sada nije bilo, pa je zato i malo dokaza o postojanju drevnih civilizacija na ovim prostorima.Historijski nalazi upućuju da je zavidovićki kraj bio neka vrsta granica između ilirsih plemena Desidijata.Ono što nam nude historijske spoznaje jeste da su dolinom Bosne prolazili Grci i Rimljani plodnim nizinama Panonije. Brojni nalazi na susjednim područjima nepobitno potvrđuju da su stari Iliri nastanjivali ovaj teritorij, ali nam historija ne nudi konkretne odgovore šta se zbilo sa njima dolaskom Slavena.Pred dolazak Osmanlija, Bosna je imala organizovanu državu u čijem su sastavu bila i područja oko Zavidovića. O tom periodu svjedoče i ostaci bogumilske kulture na zavidovičkom području.

Zavidovići se po prvi put spominju 1565. godine kao selo sa 10 bošnjačkih porodica. Prof. Rizah Odžakčić vezuje naziv grada za mjesto Vidoviće što nije historijskim nalazima potvrđeno. Eduard Černi (izvor?) misli da naziv potiče od imena Sabit (Sabitovo Brdo). Možda je Sabit imao obitelj koju su zvali Sabitovići. Vremenom od Sabitovića nastali Zavidovići. Istočno od grada Zavidovića se nalazi Mjesna zajednica Vozuća. U samom naselju vozuća kao i u njenoj bližoj okolini ima znatan broj različitih starina karakterističnih naziva, za koje se često vezuju i narodna predavanja.

Svi ti podaci govore da je ovaj kraj od davnih vremena bio dobro naseljen i da je bio ranije od mnogo većeg značaja nego danas. Sjeverozapadno od Vozuće je brdo Stog. Na jednom od njegovih vrhova je Grad ili Gradina. Po narodnom predanju, tu je bio grad Marije Terezije. Još uvijek su dobro vidljivi putevi kroz i oko grada te zidovi i obilježja. Na kosi neposredno pod Gradom se nalazi mjesto Pazarište. Na osnovu toga može se predpostaviti da je tu bilo podgrađe. Jedno drugo mjesto pod Stogom,a blizu Pazarišta se zove Kahursko Gumno, a to ime upućuje na srednji vijek. Kad je Marija Terezija, priča se, bježala iz tog grada, onda je u jedan duboki vir u Krivaji bacila zlatan razboj. Taj se vir zove Duboki Vir ili Balukana (od turskog balk-riba).

Osmansko doba
     Osmanlije su 1463. godine poslije zauzeća Zenice produžili dolinom rijeke Bosne i pretpostavlja se da su doprli do Zavidovića, Maglaja i Tešnja. Kada su tačno zauzeli ovo područje i tu uspostavili vlast nije poznato.Cesta koju su Osmanlije izgradile dolinom Bosne zaobišla je Zavidoviće i tako dobrim dijelom izolirala ovaj kraj od ostatka carevine.

Iz osmanskog vakta su ostali pravoslavni manastir Udrim u Gostoviću i manastir Vozućica u Vozući.

Austro-Ugarsko doba
     Dolazak Austro – Ugarske donosi prekretnicu u razvoju na području Zavidovića. Nova vlast ugovara eksploataciju bujnih šuma sa firmom “Marpurgo i Parente” koja:
1887. godine gradi šumsku gravitacionu prugu dolinom rijeke Gostović, a u Zavidovićima 1897. godine gradi pilanu.
1899. godine firma “Gregerson i sinovi” otkupljuje pilanu od firme “Marpurgo i Parente” i gradi prugu na lokomotivni pogon dolinom rijeke Krivaje.
1890. godine je završena izgradnja uskotračne pruge dolinom rijeke Krivaje, a firma “Eissler & Ortlieb” je izgradila u Zavidovićima najmoderniju pilanu u Evropi.
1901.-1902. godine firma “Eissler & Ortlieb” podnosi zahtjev Zemaljskoj vladi u Sarajevu o  formiranju općine Zavidovići.
1902.-1911 godine, poslije duže procedure, osniva se općina Zavidovići. U to vrijeme mjesto je imalo oko 3800 stanovnika sa osnovnim konturama urbane sredine.
Objekat stambene vile predstavlja primjer  iz vremena Austro – Ugarske monarhije sa izrazito romantičrskim obilježjima u eksterijeru, kao što su istaknuta bondručna konstrukcija, dekorativni drveni motivi, upotreba različitih vrsta prozora, vanjskih stepeništa i trijemova. tačan datum izgradnje vile nije poznat, ali je useljena 1900. godine.
Vila/Upravna zgrada Krivaja d.o.o. u stečaju u Zavidovićima na sjednici u Sarajevu održanoj 21. 12.2018. godine proglašena je nacionalnim spomenikom.

      Arheološka otkrića 1911. godine u Lukama (Hrge) nađeni su jedno koplje i bronzane narukvice, sada u Muzeju u Sarajevu. Muzej je dobio i jedne bakarne narukvice sa Glavice među Krivajom i Kamenicom, koja inače obiluje prahistorijskim osobinama.
      Stara džamija u selu Rujnica, općina Zavidovići,  proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Ova džamija predstavlja karakterističan primjer narodne gradnje muslimanskih objekata u razdoblju između dva svjetska rata. Pretpostavlja se da je sagrađena u periodu od 1934. do 1935. godine, i to na mjestu starije drvene džamije koja je, prema sačuvanoj usmenoj tradiciji, prevezena na volovskim kolima 1934. godine iz mjesta Kurtići, sadašnja općina Maglaj, i rekomponirana u Rujnici. Džamija u Rujnici pripada tipu džamija sa četverovodnim krovom i drvenom munarom. Sudeći prema unutrašnjim ukrasima, džamija bi mogla datirati s kraja 19. ili početka 20. stoljeća.

Kamene kugle
    Na području općine Zavidovići do danas je pronađeno oko 60 kamenih kugli koje se nalaze na 11 različitih lokacija. Fenomen kamenih kugli je rijedak u svijetu. Osim Kostarike i Meksika mnoge su pronađene i u Bosni i Hercegovini. Najveća koncentracija, sa više od 20 kugli, pronađena je u selu Grab, udaljenom 2 km od Zavidovića.

A 2016. godine u naselju Podubravlje otkrivena je najveća kamena kugla u EU, a možda i u svijetu. Teška oko 30 tona.

Savremeno doba
    Zavidovići su svoj prvi drveni pješački most dobili 06.04.2009. godine, kada je održana i svečana manifestacija povodom otvaranja istog. Pješački most nosi naziv “Duga” i povezuje autobusku stanicu s centrom grada preko rijeke Bosne.

Sredinom 2010. godine počeli su radovi na obalama rijeke Bosne. Planirano je da se naprave pločnici i šetališta s obe strane rijeke, a ta šetališta će spajati glavni most s novoizgrađenim drvenim. Dok su iskopavanja obala bila još u tijeku, odlučeno je da se napravi malo riječno ostrvo, na kojem će kasnije biti nasuta zemlja i posađeno koje drvo.

Pješački most “Duga”  izgrađen od metalne i drvne konstrukcije, uništen je u majskim poplavama 2014. godine, a sredinom 2017. godine završeno je betoniranje novog mosta “Duga”, jednog od najvećih i najskupljih infrastukturnih objekata na području ove općine.