SLUŽBA ZA UPRAVU PRIVREDE, LOKALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I MEĐUNARODNU SARADNJU

Nadležnost službe: SLUŽBA ZA UPRAVU PRIVREDE, LOKALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I MEĐUNARODNU SARADNJU


mr. sci. Džeraldina Miličević
Pomoćnik načelnika
Telefon: 032-206-746
dzeraldina.milicevic@zavidovici.ba


Zuhra Halilović, dipl. arhitekta
Urbanističko – građevinski inspektor
Telefon:  032-206-754
zuhra.halilovic@zavidovici.ba


Almin Mujanović dipl. ing .maš
Inspektor za ceste
Telefon:  032-206-754
almin.mujanovic@zavidovici.ba


ODSJEK ZA LOKALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU, UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I MEĐUNARODNU SARADNJU


Almir Mustafić, dipl. ecc.
Šef Odsjeka za razvoj, poduzetništvo, turizam i ekologiju
Telefon:  032-206-749
almir.mustafic@zavidovici.ba


Nedžad Nalić, dipl. ing. građ.
Stručni savjetnik za investicije i infrastrukturu
Telefon:  032-206-753
nedzad.nalic@zavidovici.ba


Amira Šibonjić, dipl. pravnik
Stručni savjetnik za odobrenja u oblasti saobraćaja, pripremu investicija i projekata i normativne poslove
Telefon:  032-206-758
amira.sibonjic@zavidovici.ba


Merima Bašić, BA. pravnik
Stručni savjetnik pravna pitanja i pripremu investicija
Telefon:  032-206-753
merima.basic@zavidovici.ba


Mirsad Dedić, dipl. arhitekta
Stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj, turizam i ekologiju
Telefon: 032-206-764
mirsad.dedic@zavidovici.ba


Galib Buljubašić
Viši referent za poslove građenja, investicija, infrastrukturu saobraćaj i ekologiju
Telefon:  032-206-747
galib.buljubasic@zavidovici.ba