GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO ZAVIDOVIĆI

Zakonom o pravobranilaštvu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 12/2013) se određuje djelokrug, organizacija i način rada institucije pravobranilaštva, uslovi za izbor i razrješenje Gradskog pravobranioca u Zeničko-dobojskom kantonu i njegovih zamjenika, te saradnja s drugim općinama i kantonalnim organima. Pravobranilaštvo je nazavisan i samostalan gradski organ u Gradu Zavidovići, koji u skladu sa propisima, preduzima određena pravna sredstva i mjere u svrhu pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine.

Gradskog pravobranioca i njegovog zamjenika imenuje i smjenjuje Gradsko vijeće Zavidovići, na prijedlog gradonačelnika u postupku utvrđenim zakonom i u skladu sa posebnim propisima.


Nijaz Karahasanović, dipl. pravnik
Gradski pravobranilac
Tel: 032-206-801
nijaz.karahasanovic@zavidovici.ba


Dženana Hrkić, dipl. pravnik
Zamjenik Gradskog pravobranioca
Telefon: 032-206-802
dženana.hrkic@zavidovici.ba


Jasmin Šogolj, dipl pravnik
Viši stručni saradnik za poslove gradskog pravobranilaštva
Tel: 032-206-778
jasmin.sogolj@zavidovici.ba


Suada Hadžić
Referent za administrativno-tehničke poslove
Telefon: 032-206-803
suada.hadzic@zavidovici.ba