JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „RADNIK“ d.o.o. ZAVIDOVIĆI

JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići osnovano je Rješenjem Narodnog odbora Općine Zavidovići, broj: 663/1 od 10.11.1960. i to kao „Preduzeće za vodovod, kanalizaciju i ozelenjavanje“.

Preduzeće je od samog osnivanja mijenjalo više puta naziv i oblik u skladu sa proširenjem predmeta poslovanja.

Status javnog komunalnog preduzeća dobija 2006. godine Odlukom o usklađivanju statusa sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima broj: 01-05-561/03.

JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići je pravno lice koje je upisano u sudski registar kao privredno društvo koje obavlja djelatnosti od općeg interesa (komunalne djelatnosti) sa dugom tradicijom poslovanja na području Grada Zavidovići.

 


JKP “Radnik” djeluje kao jedinstvena cjelina, a obaveze Preduzeća koje proizilaze iz registrovane djelatnosti su sljedeće:

 • Sakupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom,
 •  Proizvodnja i distribucija toplotne energije,
 • Odvodnja otpadnih voda,
 • Prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada,
 • Poslovi javne higijene i zelenila,
 • Čišćenje i održavanje javne higijene i zelenila u skladu sa Programom utroška sredstava sa transfera za održavanje javnih površina općine Zavidovići,
 • Održavanje gradskih i lokalnih ulica i javnih površina u zimskim uslovima u skladu sa Operativnim programom održavanja u zimskim uslovima na prostoru općine Zavidovići,
 • Usluge tržnice.

Direktor JKP “Radnik”: mr. sci. Amer Halilović, dipl. ing. maš.

 

Tehnički direktor: Idriz Mujarić, ing. metalurgije
Rukovodilac sektora za ekonomske finansije: Branka Kadić, dipl. ecc.


Skupštinu JKP „Radnik“ Zavidovići čine:

 1. Omerašević Suad, dipl. ing. maš, predsjednik,
 2. Marušić Elvedin, dipl. ing. saob., član,
 3. Šijerkić Nesib, dipl. politolog, član.

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i 2 (dva) člana i to:

 1. Begović Zeaz, dipl. ecc., predsjednik,
 2. Bošnjaković Haris, dipl. ing. šum. član,
 3. Parić Munever, dipl. san. ing. član.

Odbor za reviziju čine:

 • Ramić Sunija, dipl. ecc., predsjednik
 • Bošnjaković Almir, dipl. ecc., član
 • Bajrić Amira, dipl. pravnik, član

Sjedište:

Ulica “Podubravlje” br. 3, 72220 Zavidovići
ID broj: 4218260220004
Uprava tel/fax:  032-870-441
Sektor tehničke pripreme: 032-870-442
Sektor općih i pravnih poslova: 032-870-443
Sektor za ekonomsko finansijske poslove: 032-870-445
E-mail: kpradnik@bih.net.ba
Web: www.jkpradnik.ba


DOKUMENTI

Odluka o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća Radnik Zavidovići sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 6/2006),
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća Radnik Zavidovići sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 5/2014),
– Statut JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići (Prečišćeni tekst, broj: SP-29/15 od 28.10.2015. godine i broj: SP-13/16 od 09.09.2016. godine),
Zakon o komunalnim djelatnostima („Službene novine ZDK“, broj: 17/2008),
Odluka o utvrđivanju jedinstvenog cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići i Cjenovnik ( „Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 12/2013 ),
Odluka o vodovodu i kanalizaciji („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 9/2014),
Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 3/2015),
Odluka o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora daljinskim grijanjem („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 8/2013).
– Godišnji izvještaj o radu JKP “Radnik” d.o.o. Zavidovići 
Cjenovnik JKP “Radnik” d.o.o.  Zavidovići