OSNOVNE ŠKOLE

Na području Grada Zavidovići postoji 19 osnovnih škola: 6 centralnih i 13 područnih.


JU “Prva osnovna škola” Zavidovići

Sa radom počinje 1960. godine pod nazivom OŠ “29. novembar”. 1994. godine mijenja naziv u “Prva osnovna škola” Zavidovići.

Danas broji 1134 učenika raspoređenih u 49 odjeljenja. Broj uposlenih je 85.

U svom sastavu ima tri područne škole:

Područna škola Mećevići: Mećevići, Grab i Krčevine,
Područna škola Lovnica: Gornja Lovnica i Donja Lovnica,
Područna škola Dolac: Dolac, Kazići i Donja Blizna. Područna škola u Docu je devastirana i trenutno nije u funkciji.


Direktor: Admir Višća, nastavnik geografije;


Adresa:
Prva Osnovna Škola, Ulica “Safvet-bega Bašagića” bb, 72 000 Zavidovići
E-mail: poszav@bih.net.ba
Tel/fax: 032/465-066, 032/465-065


JU “Druga osnovna škola” Zavidovići

Osnovana 1958. godine pod nazivom Prva osnovna škola Zavidovići. Godine 1961. ova škola mijenja naziv u OŠ “Sutjeska”, a privremeni naziv Javna ustanova u državnoj svojini “Druga osnovna škola” Zavidovići dobila je 1994. godine.

U svom sastavu ima dvije područne škole i to:

Područna škola Dolina, i
Područna škola Lug.

U sklopu Druge osnovne škole Zavidovići od šk. 2016/2017. djeluje i Osnovna muzička škola Zavidovići.


Direktor škole: Admir Brčaninović, nastavnik informatike i tehničkog odgoja


Adresa:

Druga osnovna škola, Ulica “8. marta” bb, 72220 Zavidovići
E-mail: doszav@bih.net.ba
Tel/fax: 032/465-070  / 032/465-071


JU “Osnovna škola Kovači” Kovači

Javna ustanova „Osnovna škola Kovači“ Zavidovići osnovana je Odlukom Narodnog odbora općine Zavidovići 1950. godine.

U svom sastavu ima dvije područne škole i to:

Područna škola Brezik i
Područna škola Svinjašnica.


Direktor škole: Izudin Sojkić


Adresa:

OŠ “Kovači”, Kovači bb, Kovači – 72226
E-mail: oskovaci@bih.net.ba
Tel/fax: 032/465-086


 JU “Osnovna škola Gostović” Gostović

Osnovna škola u Gostoviću osnovana je općinskom odlukom 1961. godine pod nazivom Osnovna škola „Bratstvo-jedinstvo“ Gostović. Odlukom Skupštine općine Zavidovići, marta 1994. godine škola dobiva naziv Osnovna škola „Gostović“ u Gostoviću.

Broj odjeljenja u školi: 20 (školska 2019/20. Godina)
Broj nastavnika: 32

U svom sastavu ima tri područne škole i to:

Područna škola Mahoje,
Područna škola Bajvati i
Područna škola Poljice.


Direktor škole: Dževdet Muhić


Adresa:

OŠ “Gostović”, Gostović bb, Gostović – 72224 Čardak/ Zavidovići
E-mail: osgostovic@bih.net.ba
Tel/fax: 032/465-113, 032/465-111


 JU “Osnovna škola Hajderovići” Hajderovići

Škola počinje sa radom 1. septembra 1916. godine uz kontinurian rad do 1941. Oslobođenjem općine Zavidovići 14.04.1945. godine, škola nastavlja sa radom. Tokom agresije na BiH prekida se nastava u školskoj 1992./93. godini, ili djelimično odvija u drugim objektima, da bi 1995. godine centralna škola ponovo počela sa radom.

Do agresije na RBiH škola je nosila naziv “Hasan Kikić“, po istaknutom piscu, koji je u ovoj školi radio kao učitelj 1927. i 1928. godine. Odlukom Skupštine opštine Zavidovići od 16.03.1993. godine promijenjen je naziv škole u Osnovna škola „Hajderovići“.

U svom sastavu ima jednu područnu školu i to:

Područna škola Rujnica.


Direktor škole: Vahid Šibonjić, nastavnik biologije i hemije


Adresa:

OŠ “Hajderovići”, Hajdarevići bb, Hajdarevići
E-mail: pkonak@bih.net.ba
Tel/fax: 032/465-076, 032/465-079


JU “Osnovna škola Vozuća” Vozuća

Osnovna škola “Vozuća” sa sjedištem u Vozući, općina Zavidovići je samostalna javna ustanova za osnovno obrazovanje i odgoj u državnoj svojini, Zeničko-dobojskog kantona. Nakon agresije na BiH sa radom nastavlja 1996. godine.

U svom sastavu ima tri područne školu i to:

Područna škola Ribnica,
Područna škola Maoča i
Područna škola Slivići.


Direktor škole: Almir Omerčević


Adresa:

OŠ “Vozuća”, Vozuća bb, 72227 Vozuća
E-mail: osvozuca@bih.net.ba, osvozucagare@gmail.com
Tel/fax: 032/465-081, 032/465-084