OSNOVNE ŠKOLE

OSNOVNE ŠKOLE

Na području općine Zavidovići postoji 19 osnovnih škola, od toga 6 centralnih i 13 područnih.


JU “Prva osnovna škola” Zavidovići

U svom sastavu ima dvije područne škole i to:
Područna škola Mećevići i Područna škola Lovnica.

Direktor škole je Admir Višća, nastavnik geografije;
Adresa: Prva Osnovna Škola, Safvet-bega Bašagića b.b.,
Zavidovići
E-mail: pos@bih.net
Tel/fax: 032/465-066, 032/465-065


JU “Druga osnovna škola” Zavidovići

U svom sastavu ima dvije područne škole i to:
Područna škola Dolina i Područna škola Lug.

Direktor škole je Admir Brčaninović, nastavnik informatike i tehničkog odgoja
Adresa: Druga osnovna škola, Ulica 8. marta b.b., Zavidovići
E-mail: doszav@bih.net.ba
Tel/fax: 032/465-071, 032/465-074


JU “Osnovna škola Kovači” Kovači

U svom sastavu ima dvije područne škole i to:
Područna škola Brezik i Područna škola Svinjašnica.

Direktor škole je Izudin Sojkić, profesor razredne nastave
Adresa: OŠ “Kovači”, Kovači b.b., Kovači
E-mail: oskovaci@bih.net.ba
Tel/fax: 032/465-086


 JU “Osnovna škola Gostović” Gostović

U svom sastavu ima tri područne škole i to:
Područna škola Mahoje, Područna škola Bajvati i Područna škola Poljice.

Direktor škole je Dževdet Muhić v.d direktor
Adresa: OŠ “Gostović”, Gostović b.b., Gostović
E-mail: osgostovic@bih.net.ba
Tel/fax: 032/465-114, 032/465-115


 JU “Osnovna škola Hajdarevići” Hajdarevići

U svom sastavu ima jednu područnu školu i to:
Područna škola Rujnica.

Direktor škole je Vahid Šibonjić, nastavnik biologije i hemije
Adresa: OŠ “Hajdarevići”, Hajdarevići b.b., Hajdarevići
E-mail: pkonak@bih.net.ba
Tel/fax: 032/465-076, 032/465-079


JU “Osnovna škola Vozuća” Vozuća

U svom sastavu ima tri područne školu i to:
Područna škola Ribnica, Područna škola Maoča i Područna škola Sljivići.

Direktor škole je Ahmetović Jusuf, nastavnik matematike
Adresa: OŠ “Vozuća”, Vozuća bb, Vozuća
E-mail: osvozuca@bih.net.ba
Tel/fax: 032/465-081, 032/465-084