Javna rasprava po Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama

Općinsko vijeće Zavidovići na 23. sjednici održanoj 28.06.2018.godine, razmatralo je i usvojilo:

–  Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama.

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništvo organizuje javnu raspravu koja će se održati 20.07.2018.godine (PETAK) u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno u roku od 30 dana  (od 29.06.2018.godine do 30.07.2018. godine).

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama, možete preuzeti sa WEB stranice Općine Zavidovići – www.zavidovici.ba.

Za sve informacije po predmetnom nacrtu, zainteresovana pravna i fizička lica   mogu se obratiti u kancelariju broj 321 ili 310 – III sprat Općine Zavidovići.

PREUZIMANJE:
– Obavještenje o javnoj raspravi, 20.07.2018.
– Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama općine Zavidovići
– Zaključak Općinskog vijeća Zavidovići o upućivanju u javnu raspravu