Javna rasprava po Nacrtu izmjena i dopuna Budžeta općine Zavidovići za 2018.godine i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2018. godinu

Općinsko vijeće Zavidovići na 26. sjednici održanoj 30.10.2018.godine, razmatralo je i usvojilo:
–  Nacrt izmjena i dopuna Budžeta općine Zavidovići za 2018.godinu,
–  Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2018. godinu.
Nacrti navedenih dokumenata dostavljeni su na javnu raspravu zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništvo organizuje javnu raspravu koja će se održati 14.11.2018.godine (SRIJEDA) u 14,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu izmjena i dopuna Budžeta općine Zavidovići za 2018.godinu i Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2018. godinu, u roku od 20 dana  (od 31.10.2018. godine do 19.11.2018. godine).

Nacrt izmjena i dopuna Budžeta općine Zavidovići za 2018.godinu i Nacrt odluke o izmjenama i dopunam Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2018. godinu, možete preuzeti sa WEB stranice Općine Zavidovići – www.zavidovici.ba.

Za sve informacije po predmetnim nacrtima, zainteresovana pravna i fizička lica   mogu se obratiti u kancelariju broj 324 – III sprat Općine Zavidovići.

PREUZIMANJE:
– obavještenje
Obavještenje o održavanju javne rasprave 
Zaključak o upućivanju u javnu raspravu1
Nacrt izmjena i dopuna Budžeta za 2018. godinu
Izmjene i dopune budžeta za 2018. godinu
Obrazloženje Izmjena i dopuna budžeta za 2018. godinu
– Zaključak o upućivanju u javnu raspravu-Odluka-rebalans 2018.godine
– Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju budžeta za 2018. godinu