PLAĆE I NAKNADE

PLAĆE, DODACI NA PLAĆE I NAKNADE  U ORGANIMA GRADA ZAVIDOVIĆI

             Plaće gradonačelnika, gradskog pravobranioca, zamjenika gradskog pravobranioca, državnih službenika i namještenika zaposlenih u organima uprave Grada Zavidovići regulisane su:

  • Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/10, 111/12 i 20/17).
  • Odluka o plaćama, dodacima na plaću i naknadama plaće zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 3/2015 i 8/2017),
  • Odluka o visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići(„Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 3/2018),
  • Pravilnik o postupku ostvarivanja naknada i dodataka na plaću zaposlenihu općinskom organu državne službe Općine Zavidovići(„Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 11/2018),
  • Dogovor Općinskog načelnik i Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenik Općine Zavidovići o visini osnovice i vrijednosti boda za 2022. godinu.

Također su navedenim propisima regulisani dodaci na plaću, naknade i njihova visina koji se isplaćuju zaposlenim u organima Grada Zavidovići.


ZAKON I ODLUKE

Zakon o plaćama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o izmjenama Zakona o plaćama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o izmjenama Zakona o plaćama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine

Odluka o plaćama, dodacima na plaću i naknadama plaće zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići

Odluka o izmjenama Odluke o plaćama, dodacima na plaću i naknadama plaće zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići

Odluka o visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići

Pravilnik o postupku ostvarivanja naknada i dodataka na plaću zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići

Dogovor Općinskog načelnik i Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenik Općine Zavidovići o visini osnovice i vrijednosti boda za 2019. godinu

Dogovor Općinskog načelnik i Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenik Općine Zavidovići o visini osnovice i vrijednosti boda za 2020. godinu

Dogovor Općinskog načelnik i Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenik Općine Zavidovići o visini osnovice i vrijednosti boda za 2021. godinu

Dogovor Općinskog načelnik i Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenik Općine Zavidovići o visini osnovice i vrijednosti boda za 2022. godinu

Dogovor Gradonačelnik i Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenik Grada Zavidovići o visini osnovice i vrijednosti boda za 2023. godinu


PLAĆE U ORGANIMA GRADA ZAVIDOVIĆI

             Plaće Gradonačelnika, Gradskog pravobranioca, zamjenika gradskog pravobranioca, državnih službenika i namještenika zaposlenih u organima uprave Grada Zavidovići regulisane su Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/10, 111/12 i 20/17) i Odlukom o plaćama, dodacima na plaću i naknadama plaće zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 3/2015 i 8/2017).

Primjenom navedenih propisa osnovna plaća zaposlenih u organima uprave GradaZavidovići utvrđuje se množenjem osnovice za plaću i boda za obračun plaće sa utvrđenim koeficijentom platnog razreda i tako utvrđeni iznos uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu penzijskog staža zaposlenog Grada Zavidovići, a najviše do 20 %. Osnovica za obračun plaća zaposlenih Grada Zavidovići utvrđuje se odlukom Gradskog vijeća Zavidovići o izvršavanju budžeta Grada Zavidovići za svaku budžetsku godinu ili odlukom o privremenom finansiranju i primjenjuje se od 01.01. za svaku narednu godinu.

Pored osnovice za obračun plaće prilikom obračuna plaće koristit će se i bod za obračun plaće koji se utvrđuje odlukom Gradskog vijeća Zavidovići o izvršavanju budžeta Grada Zavidovići za svaku budžetsku godinu ili odlukom o privremenom finansiranju i primjenjuje se od 01.01. za svaku narednu godinu. Utvrđivanje osnovice i bodova vrši se u dogovoru sa sindikatom, a prije usvajanja odluke Gradskog vijeća Zavidovići o izvršenju budžeta Grada Zavidovići. Ukoliko se ne postigne dogovor Gradsko vijeće Zavidovići će utvrditi osnovicu i bod, pri čemu visina osnovice ne može biti niža od prethodno dogovorene, odnosno važeće. Prilikom utvrđivanja osnovice i boda za obračun plaće uzet će se u obzir projekcije budžeta Grada Zavidovići za narednu godinu, kao i kretanje bruto domaćeg proizvoda i indeksa potrošački cijena, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Gradonačelnik i Sindikalna organizacija državnih službenika i namještenik Grada Zavidovići potpisali su 01.12.2021. godine dogovor o visini osnovice i vrijednosti boda za 2022. godinu („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 12/2021) u skladu sa kojim će se tokom 2022. godine za obračun plaće primjenjivati osnovica u iznosu od 360,00 KM i bod čija vrijednost iznosi 1.

Na osnovu navedenog Dogovora Gradsko vijeće Zavidovići je Odlukom o izvršenju budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu propisalo da će se tokom 2023. godine za obračun plaće primjenjivati osnovica u iznosu od 330,00 KM i bod čija vrijednost iznosi 1,272727.


DODACI NA PLAĆU I NAKNADE U ORGANIMA GRADA ZAVIDOVIĆI

Naknade i dodaci na plaću u organima Grada Zavidovići regulisane su Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/10, 111/12 i 20/17), Odlukom o plaćama, dodacima na plaću i naknadama plaće zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 3/2015 i 8/2017), Odlukom o visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 3/2018) i Pravilnikom o postupku ostvarivanja naknada i dodataka na plaću zaposleniku općinskom organu državne službe Općine Zavidovići(„Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 11/2018).

Državni službenici i namještenici Grada Zavidovići imaju pravo na sljedeće naknade:

– naknada ze prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u državne praznike,
– plaćeni dopust,
– naknada za ishranu tokom rada,
– regres za godišnji odmor,
– naknada za bolovanje,
– naknada za porodiljski dopust,
– naknada za službeno putovanje,
– naknada za prevoz na posao i sa posla,
– naknada za odvojen život od porodice i smještaj u mjestu rada,
– naknada za slučaj povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti,
– naknada za slučaj smrti i pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja,
– otpremnina,
– naknada za slučaj prekobrojnosti i
– naknada za rad u komisijama.

Državni službenici i namještenici Grada Zavidovići imaju pravo na sljedeće dodatke na plaću:

– inspektore,
– vatrogasce,
– poslove koji se vrše pod posebnim uslovima određenim posebnim zakonom,
– naučni stepen magistra i doktora nauka.

Gradonačelnik, gradski pravobranilac i zamjenik gradskog pravobranioca imaju pravo na sljedeće naknade:

– Naknada plaće zbog bolesti ili povrede na radu,
– naknada za troškove ishrane (topli obrok),
– naknada za odvojen život od porodice i smještaj u mjestu rada,
– naknada za godišnji odmor i plaćeni dopust,
– naknada za slučaj smrti, teške bolesti i invalidnosti,
– otpremnina,
– naknada za troškove službeno putovanje.

Visina i način ostvarivanja pravana na naknade i dodatake na plaću regulisani su Odlukom o visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 3/2018).