PLAĆE I NAKNADE

PLAĆE, DODACI NA PLAĆE I NAKNADE  U ORGANU UPRAVE OPĆINE ZAVIDOVIĆI

             Plaće Općinskog načelnika, općinskog pravobranioca, zamjenika općinskog pravobranioca, državnih službenika i namještenika zaposlenih u organima uprave Općine Zavidovići regulisane su:

  • Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/10, 111/12 i 20/17).
  • Odluka o plaćama, dodacima na plaću i naknadama plaće zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 3/2015 i 8/2017),
  • Odluka o visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići(„Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 3/2018),
  • Pravilnik o postupku ostvarivanja naknada i dodataka na plaću zaposlenihu općinskom organu državne službe Općine Zavidovići(„Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 11/2018),
  • Dogovor Općinskog načelnik i Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenik Općine Zavidovići o visini osnovice i vrijednosti boda za 2022. godinu.

Također su navedenim propisima regulisani dodaci na plaću, naknade i njihova visina koji se isplaćuju zaposlenim u organu uprave Općine Zavidovići.


ZAKON I ODLUKE

Zakon o plaćama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o izmjenama Zakona o plaćama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o izmjenama Zakona o plaćama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine

Odluka o plaćama, dodacima na plaću i naknadama plaće zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići

Odluka o izmjenama Odluke o plaćama, dodacima na plaću i naknadama plaće zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići

Odluka o visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići

Pravilnik o postupku ostvarivanja naknada i dodataka na plaću zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići

Dogovor Općinskog načelnik i Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenik Općine Zavidovići o visini osnovice i vrijednosti boda za 2019. godinu

Dogovor Općinskog načelnik i Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenik Općine Zavidovići o visini osnovice i vrijednosti boda za 2020. godinu

Dogovor Općinskog načelnik i Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenik Općine Zavidovići o visini osnovice i vrijednosti boda za 2021. godinu

Dogovor Općinskog načelnik i Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenik Općine Zavidovići o visini osnovice i vrijednosti boda za 2022. godinu


PLAĆE U ORGANU UPRAVE OPĆINE ZAVIDOVIĆI

             Plaće Općinskog načelnika, općinskog pravobranioca, zamjenika općinskog pravobranioca, državnih službenika i namještenika zaposlenih u organima uprave Općine Zavidovići regulisane su Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/10, 111/12 i 20/17) i Odlukom o plaćama, dodacima na plaću i naknadama plaće zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 3/2015 i 8/2017).

Primjenom navedenih propisa osnovna plaća zaposlenih u organima uprave Općine Zavidovići utvrđuje se množenjem osnovice za plaću i boda za obračun plaće sa utvrđenim koeficijentom platnog razreda i tako utvrđeni iznos uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu penzijskog staža zaposlenog Općine Zavidovići, a najviše do 20 %. Osnovica za obračun plaća zaposlenih Općine Zavidovići utvrđuje se odlukom Općinskog vijeća Zavidovići o izvršavanju budžeta Općine za svaku budžetsku godinu ili odlukom o privremenom finansiranju i primjenjuje se od 01.01. za svaku narednu godinu.

Pored osnovice za obračun plaće prilikom obračuna plaće koristit će se i bod za obračun plaće koji se utvrđuje odlukom Općinskog vijeća Zavidovići o izvršavanju Budžeta Općine za svaku budžetsku godinu ili odlukom o privremenom finansiranju i primjenjuje se od 01.01. za svaku narednu godinu. Utvrđivanje osnovice i bodova vrši se u dogovoru sa sindikatom, a prije usvajanja odluke Općinskog vijeća Zavidovići o izvršenju Budžeta općine Zavidovići. Ukoliko se ne postigne dogovor Općinsko vijeće Zavidovići će utvrditi osnovicu i bod, pri čemu visina osnovice ne može biti niža od prethodno dogovorene, odnosno važeće. Prilikom utvrđivanja osnovice i boda za obračun plaće uzet će se u obzir projekcije budžeta Općine Zavidovići za narednu godinu, kao i kretanje bruto domaćeg proizvoda i indeksa potrošački cijena, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Općinski načelnik i Sindikalna organizacija državnih službenika i namještenik Općine Zavidovići potpisali su 01.12.2021. godine dogovor o visini osnovice i vrijednosti boda za 2022. godinu („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 12/2021) u skladu sa kojim će se tokom 2022. godine za obračun plaće primjenjivati osnovica u iznosu od 360,00 KM i bod čija vrijednost iznosi 1.

Na osnovu navedenog Dogovora Općinsko vijeće Zavidovići je Odlukom o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2022. godinu propisalo da će se tokom 2022. godine za obračun plaće primjenjivati osnovica u iznosu od 360,00 KM i bod čija vrijednost iznosi 1.


DODACI NA PLAĆU I NAKNADE U ORGANU UPRAVE OPĆINE ZAVIDOVIĆI

Naknade i dodaci na plaću u organima uprave Općine Zavidovići regulisane su Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/10, 111/12 i 20/17), Odlukom o plaćama, dodacima na plaću i naknadama plaće zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 3/2015 i 8/2017), Odlukom o visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 3/2018) i Pravilnikom o postupku ostvarivanja naknada i dodataka na plaću zaposleniku općinskom organu državne službe Općine Zavidovići(„Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 11/2018).