JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”

JU „Dom zdravlja“ Zavidovići trenutno ima 154 zaposlenika, a u svojoj organizaciji obavlja poslove primarnog i dijela sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.
Ustanova posjeduje savremenu medicinsku opremu, a dijelom je informatizirana namjenskim softverom koji omogućava kontinuirano praćenje pacijenata, te kao takva predstavlja bitan parametar rada i razvoja primarnog nivoa zdravstvene zaštite, a u cilju kvalitetnog pružanja zdravstvene zaštite građanima općine Zavidovići.
U sklopu Ustanove uspostavljena je mreža ambulanti porodične medicine na našoj općini uvažavajući geografsko područje i broj stanovnika na posmatranom području.
U JU „Dom zdravlja“ Zavidovići trenutno su uposlena 33 doktora medicine, a od tog broja 19 je doktora specijalista kao što su: specijalisti porodične medicine, specijalisti pedijatrije, specijalisti ginekologije i akušerstva, specijalisti urgentne medicine, specijalista interne medicine, specijalista epidemiologije, specijalista medicinske biohemije, specijalista neuropsihijatrije, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, specijalisti radiodijagnostike/dijagnostičke radiologije specijalista za plućne bolesti, specijalista medicine rada.
U cilju obezbjeđenja što kvalitetnije zdravstvene zaštite ova Ustanova angažuje vanjske saradnike kao što su: specijalista urologije, specijalista traumatologije, specijalista oftalmologije, specijalista vaskularne hirurgije, specijalista neurohirurgije, specijalista transfuziologije, subspecijalista reumatologije.
Pored standardnih usluga primarnog nivoa zdravstvene zaštite, ova Ustanova svakodnevno pruža i zdravstvene usluge kao što su : CT dijagnostika, mamografija, ultrazvuk dojki, ultrazvuk mekih struktura vrata, ultrazvuk zglobova, ultrazvuk štitne žlijezde, IVP, pasaža jednjaka, pasaža gastroduodenuma, ultrazvuk srca, gastroskopija, TCD – transkranijalni doppler, EEG – elektroencefalografija, Color-doppler krvnih sudova vrata, Color-doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta, bronhoskopija, audiometrija, magnetoterapija, terapija laserom, biomikroskopski pregled očnog dna, kompjutersko očitavanje dioptrije i mnoge druge usluge.


Službe
Organizacione jedinice putem kojih se organizuje pružanje zdravstvene zaštite građanima i izvršavanje poslova u Ustanovi jesu službe i to:

 1. Direktor,
 2.  Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
 3.  Služba za ekonomsko-finansijske poslove,
 4.  Služba za opću – porodičnu medicinu,
 5.  Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine,
 6.  Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa porodilištem,
 7.  Služba za plućne bolesti sa ATD-om,
 8.  Služba za hitnu medicinsku pomoć,
 9.  Služba medicinskog transporta i održavanja vozila,
 10.  Služba za higijensko-epidemiološke poslove,
 11.  Služba interne medicine,
 12.  Centar za fizikalnu rehabilitaciju,
 13.  Centar za mentalno zdravlje u zajednici,
 14.  Služba za biohemijsko-hematološku dijagnostiku,
 15.  Služba za radiološku dijagnostiku,
 16.  Služba za stomatologiju,
 17.  Služba za opštetehničke poslove.

Službe u zajednici – Ambulanta dermatovenerologije


Direktor: Dr. Amira Hadžić


Upravni odbor JU “Dom zdravlja” Zavidovići:
1. Elvir Mehić, predsjednik,
2. Amira Tadić, član,
3. Vahidin Osmić, član.


Sjedište / adresa: U ulici “Gazi Husrev-begova” 25, Zavidovići 72220
Telefon: 032/878-877
Fax: 032/879-088
E-mail: polikzav@bih.net.ba


Legislativa:
Zakon o zdravstvenoj zastiti,
Zakon o sestrinstvu i primaljstvu,
Zakon o pravima,obavezama i odgovornostima pacijenata,
Zakon o zdravstvenom osiguranju,
Zakon o liječništvu.