JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA” ZAVIDOVIĆI

JU „Dom zdravlja“ Zavidovići u svojoj organizaciji obavlja poslove primarnog i dijela sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.
Ustanova posjeduje savremenu medicinsku opremu, a dijelom je informatizovana namjenskim softverom koji omogućava kontinuirano praćenje pacijenata. Kao takva predstavlja bitan parametar rada i razvoja primarnog nivoa zdravstvene zaštite, a u cilju kvalitetnog pružanja zdravstvene zaštite građanima Grada Zavidovići.

U sklopu Ustanove uspostavljena je mreža ambulanti porodične medicine na našoj općini uvažavajući geografsko područje i broj stanovnika.

JU „Dom zdravlja“ Zavidovići trenutno broji 154 zaposlenika sa 33 doktora medicine, od kojih je 19 doktora specijalista: porodične medicine, pedijatrije, ginekologije i akušerstva, urgentne medicine, interne medicine, epidemiologije, medicinske biohemije, neuropsihijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiodijagnostike/dijagnostičke radiologije, specijalista za plućne bolesti, specijalista medicine rada.


U cilju obezbjeđenja što kvalitetnije zdravstvene zaštite ova Ustanova angažuje vanjske saradnike kao što su specijaliste urologije, traumatologije, oftalmologije, vaskularne hirurgije, neurohirurgije, transfuziologije, te subspecijalistu reumatologije.

Pored standardnih usluga primarnog nivoa zdravstvene zaštite, JU “Dom zdravlja” Zavidovići svakodnevno pruža i zdravstvene usluge:

 • CT dijagnostike,
 • mamografija,
 • ultrazvuk dojki,
 • ultrazvuk mekih struktura vrata,
 • ultrazvuk zglobova,
 • ultrazvuk štitne žlijezde,
 • IVP,
 • pasaža jednjaka,
 • pasaža gastroduodenuma,
 • ultrazvuk srca,
 • gastroskopija,
 • TCD – transkranijalni doppler,
 • EEG – elektroencefalografija,
 • Color-doppler krvnih sudova vrata,
 • Color-doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta,
 • bronhoskopija,
 • audiometrija,
 • magnetoterapija,
 • terapija laserom,
 • biomikroskopski pregled očnog dna,
 • kompjutersko očitavanje dioptrije, te mnoge druge usluge.

Službe:

Organizacione jedinice putem kojih se organizuje pružanje zdravstvene zaštite građanima i izvršavanje poslova u Ustanovi jesu službe i to:

 1. Direktor,
 2.  Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
 3.  Služba za ekonomsko-finansijske poslove,
 4.  Služba za opću – porodičnu medicinu,
 5.  Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine,
 6.  Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa porodilištem,
 7.  Služba za plućne bolesti sa ATD-om,
 8.  Služba za hitnu medicinsku pomoć,
 9.  Služba medicinskog transporta i održavanja vozila,
 10.  Služba za higijensko-epidemiološke poslove,
 11.  Služba interne medicine,
 12.  Centar za fizikalnu rehabilitaciju,
 13.  Centar za mentalno zdravlje u zajednici,
 14.  Služba za biohemijsko-hematološku dijagnostiku,
 15.  Služba za radiološku dijagnostiku,
 16.  Služba za stomatologiju,
 17.  Služba za opštetehničke poslove.

Službe u zajednici – Ambulanta dermatovenerologije


Direktor: Dr. Amira HadžićUpravni odbor JU “Dom zdravlja” Zavidovići:

1. Elvir Mehić, predsjednik,
2. Amira Tadić, član,
3. Vahidin Osmić, član.


Sjedište:

Ulica “Gazi Husrev-begova” 25, 72220 Zavidovići 
Telefon: 032/878-877
Fax: 032/879-088
E-mail: polikzav@bih.net.ba


Legislativa:

Zakon o zdravstvenoj zastiti,
Zakon o sestrinstvu i primaljstvu,
Zakon o pravima,obavezama i odgovornostima pacijenata,
Zakon o zdravstvenom osiguranju,
Zakon o liječništvu.


DOKUMENTI

Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove “Dom zdravlja sa poliklinikom” Zavidovići (“Službeni glasnik Općine Zavidovići”, broj 3/2012).