ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA

ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA 2024 GODINU

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija ulice Voćarski put

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nastavak urđenja cestovne infrastrukture u naselju Vučijak – ulica 4. manevarski bataljon

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nastavak urđenja cestovne infrastrukture u naselju Vučijak i rekonstrukcija dijela ulice “Oslobodilaca Vozuće”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Javna nabavka izgradnja video nadzora Grada Zavidovići I faza i jedno nadzorno mjesto iz II faze

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka laptopa za potrebe projekta “PRAGES”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradanja kanalizacije Dolina

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Dodatni radovi na izgradnji rezervoara V=100m3 na vodovodu Bajvati, Beše i Žioke

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija, čišćenje i odvoz komunalnog otpada sa divljih deponija u skladu sa zakonskim propisima

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Isporuka i ugradnja odbojene ograde

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija žardinjera sa nabavkom i sadnjom cvijeća za April mjesec čistoće

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka majica, pehara i diploma povodom akcije Zavidovići bez smeća

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija puta Kamenica-Mitrovići-Mašica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vodosnadbijevanje prostorne cjeline Pašin Konak- izgradnja potisnog cjevovoda R1/PS1-R2/PS2(V1)

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada Adresnog registra Grada Zavidovići i označavanje naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te numerisanje objekata brojevima- faza 1

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija šetališta ispod hotela Kristal

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja javne rasvjete Vikovići-proširenje postojeće mreže

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, isporuka i ugradnja asfalta za potrebe modernizacije cesta na području Grada Zavidovići u 2024. godini

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih cijevi raznih profila za potrebe izgradnje i proširenja kanalizacijone mreže na području Grada Zavidovići u 2024. godini

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Redovno održavanje lokalnih cesta u 2024. godini

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Dodatni radovi na vodosnadbjevanju naselja MZ Rujnica sa gradske vodovodne mreže faza I

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Održavanje javne rasvjete na području Grada Zavidovići i elektroinstalacija u zgradi organa uprave Grada Zavidovići u toku 2024. godine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija komunalne infrastrukture u krugu poslovne zone “Majdanska polja”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Redovno održavanje gradskih i prigradski ulica u 2024 godini


ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA 2023 GODINU

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija trotoara u ulici Roncandelle

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja javne rasvjete Donja Blizna MZ Rujica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukacija nekategorisanog makadamskog puta u selu Crnjevo MZ Vozuća

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradanja javne rasvjete Donja Blizna MZ Rujnica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vodosnadbjevanje naselja MZ Rujnica sa gradske vodovodne mreže I faza nastavak radova

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vodosnadbijevanje prostorne cjeline MZ “Pašin konak” izgradnja rezervoara R7

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka ,trnasport i i sporkuka cement bezon za modernizaicju cceste na području MZ Kovači

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i ugradnja materijala za sanaciju društvenog doma MZ Vozuća

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni “Ekonomija-Batvice”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Asfatiranje ceste MZ Kovači

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Asfaltiranje ceste Donji Vikovići-Donji Mustajbašić

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Asfaltiranje ceste Šabin potok-Ilići-Trnići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja rezervoara V=100m3 na vodovodu Bajvati, Beše i Žioke

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vodosnadbijevanje prostorne cjeline MZ “Pašin konak” izgradnja rezervoara R6

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Investiociono održavanje i sanacija dijela lokalne ceste Krivaja-Smailbašići-Fazlići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Asfaltirenje ceste u MZ Brezik

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradanja javne rasvjete Lijevča Krst

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija dijela lokalne ceste Vikovići Brašljevine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Investiciono održavanje i sanacija dijela ceste lokalne ceste Donja Lovnica-Gornja Lovnica sa dva kraka nerazvrstane ceste u naselju Huremi

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija ceste Zavidovići-Dolina-Globarica IV faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području Grada Zavidovići za sezonu 2023./2024. godina, LOT 3

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području Grada Zavidovići za sezonu 2023./2024. godina, LOT 2

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području Grada Zavidovići za sezonu 2023./2024. godina, LOT 1

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Biljačić-Brankovići III faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području Grada Zavidovići za sezonu 2023./2024. godina, LOT 3

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području Grada Zavidovići za sezonu 2023./2024. godina, LOT 2

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području Grada Zavidovići za sezonu 2023./2024. godina, LOT 1

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka LED uličnih svjetiljki sa montažom i puštanjem u pogon

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija fasade na Gradskoj sportskoj dvorani- donja bočna strana

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija i rekonstrukcija lokalne ceste Zavidovići-Pašin konaka na dionici Mećevići-Krčavine II faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija i rekonstrukcija dijela lokalne ceste Vozuća – Crnjevo

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nastavak uređenja cestovne infrastrukture u naselju Vujak (spoj ulica Oslobodilaca Vozuće i 4. manevarski bataljon)

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Asfaltiranje i sanacija nerazvrstane ceste Dubravica-Vrbica završetak radova

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Radovi na sanaciji društvenog doma u MZ Mećevići u fazi II “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Ispitivanje terena sa izradom elaborata o provedenim istraživanjima sa prijedlogom Odluke o zaštiti izvorišta Izrona Suha i Tajašnica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Dodatni radovi na vodosnadbjevanje prostorne cjeline Pašin konak- izrada rezervoara R3

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija dijela ulice 15. Septembar

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Asfaltiranje i sanacija lokalne ceste Gostović, Žioke, Mahoje

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Dodatni radovi na izgradnji vodovoda za naselja Bajvati, Beše, Žioke, MZ Gostović

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Usluge radijskog prijenosa sjednica Gradskog vijeća Zavidovići i radijskog objavljivanja obavještenja za potrebe Grada Zavidovići za 2023. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada glavnog projekta cestovnog mosta preko rijeke Krivaje u naseljenom mjestu Stog i izrada vodne studije za prethodnu vodnu saglasnost

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Isporuka papira za potrebe Grada Zavidovići za 2023. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vršenje dnevnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na području Grada Zavidovići za 2023. godinu LOT1 Vršenje dnevnog stručnog nadzora na cestovnoj infrastrukturi

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Reparacija dijela krova na Gradskoj sportskoj dvorani Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija ulegnuća kolovoza u naselju Laz na dionici lokalne ceste Krivaja – Laz – Pašin konak

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija i uređenje zapuštenih javnih površina na podruju grada

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka aluminijiski pločica za UV LED štampom

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka klima uređaja za šalter salu gradske uprave Grada Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Prijevoz učenika osnovnih škola sa područja Grada Zavidovići na Dječiji festival u Zenicu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Komisiona prodaja administrativnih taksenih maraka Grada Zavidovići za potrebe Grada Zavidovići za 2023.godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Iznajmljivanje printera za potrebe Grada Zavidovići za 2023. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Usluge tehničkog pregleda vozila za potrebe Grada Zavidovići za 2023. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Održavanje izletišta u Kamenici

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada Elaborata o etažiranju podrumskih prostorija u zgradi pošte Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Reklamiranje destinacija na području Grada Zavidovići na internetu portalu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Isporuka štampanih knjiga, obrazaca i omota za potrebe Grada Zavidovići za 2023. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija, čišćenje i odvoz komunalnog otpada sa divljih deponija u skladu sa zakonskim propisima

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Prijevoz delegacije iz Zavidovića i Maglaja u Italiju

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Pripremni radovi za izgradnju potpornog zida na lokalnoj cesti Zavidovići – Pašin konak kod kuće Asima Hodžića

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Komisiona prodaja administrativnih taksenih maraka Općine Zavidovići za 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada Elaborata o inžinjersko-geološkim i geomehaničkim karakteristikama tla i izrada glavnog projekta sanacije klizišta na k.č. 907/1 i k.č. 894/1 K.O. Alići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Reklamiranje destinacija na području Grada Zavidovići na internet portalu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Dezinfekcija i dezinsekcija zgrade organa uprave Grada Zavidovići za 2023. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Označavanje taksi stajališta sa postavljanjem horizontalne signalizacije na području Grada Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Preventivni i hitni radovi na sprečavanju šteta i sanacija već nastalih šteta djelovanjem prirodne i druge nesreće

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vršenje preventivne sistematske deratizacije na području Grada Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Konsultantske usluge za izradu plana Plana integriteta Grada Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada Akcionog plana održivog energetskog razvoja i prilagođavanja klimatskim promjenama Grada Zavidovići za period do 2030. godine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradanja pristupnog puta prema rezervoaru u Vozućoj

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Redovno održavanje lokalnih cesta u 2023. godini

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Proširenje sistema vodosnadbjevanja naselja Paravci, Marušići i Fojnica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, transport i isporuka cement betona za potrebe modernizacije cesta na području Grada Zavidovići u 2023. godini

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija nerazvrstane ceste u naselju Predrazi MZ Vozuća

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja javne rasvjete u naseljenom mjestu Vozuća-krak Misarađa

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, isporuka i ugradnja asfalta za potrebe modernizacije cesta na području Grada Zavidovići u 2023. godini

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih cijevi raznih profila za potrebe proširenja kanalizacione mreže na području Grada Zavidovići u 2023. godini

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Investiciono održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta u 2023. godini

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija nerazvrstane ceste priključak na ulicu Zlatnih ljiljana

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija nerazvrstane ceste u naselju Predrazi MZ Vozuća

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija ograde na mostu u ulici Roncadelle

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Redovno održavanje gradskih i prigradskih ulica u 2023. godini.

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Podubravlje

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Asfaltiranje puteva na području mjesnih zajednica Grada Zavidovići LOT10

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Asfaltiranje puteva na području mjesnih zajednica Grada Zavidovići LOT9

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Asfaltiranje puteva na području mjesnih zajednica Grada Zavidovići LOT8

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Asfaltiranje puteva na području mjesnih zajednica Grada Zavidovići LOT7

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Asfaltiranje puteva na području mjesnih zajednica Grada Zavidovići LOT6

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Asfaltiranje puteva na području mjesnih zajednica Grada Zavidovići LOT5

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Asfaltiranje puteva na području mjesnih zajednica Grada Zavidovići LOT4

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Asfaltiranje puteva na području mjesnih zajednica Grada Zavidovići LOT3

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Asfaltiranje puteva na području mjesnih zajednica Grada Zavidovići LOT2

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Asfaltiranje puteva na području mjesnih zajednica Grada Zavidovići LOT1


ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA 2022 GODINU

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja pristupnog puta prema rezervoaru u Vozućoj

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Podubravlje

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Javna nabavka usluga održavanja postojećeg informacionog sistema GAUSS

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Javna nabavka usluga održavanja postojećeg informacionog sistema ITINERIS

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Javna nabavka usluga održavanja postojećeg informacionog sistema IMEL DMS

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Javna nabavka usluga održavanja postojećeg informacionog sistema Japet Eurobudžet sa uključenim modulima

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija ceste Kamenica Mitrovići-Mašica III faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija, čišćenje i odvoz komunalnog otpada sa divljih deponija u skladu sa zakonskim propisima

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste Donja Lovnica -Gornja Lovnica II Nastavak radova

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vodosnadbjevanje prostorne cjeline MZ Pašin konak

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Proširenje sistema vodosnadbjevanja naselja Paravci,Marušići i Fojnica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, transport i isporuka betona cement-betona za modernizaciju cesta na području grada Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka opreme za upravljanje vodovodnim sistemom

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Reparacija dijela krova u gradskoj sportskoj dvorani Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka opreme za DMA mjerenja gubitka u vodovodnom sistemu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Asfaltiranje puta Vikovići-Donji Jusići II faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – prikljucak na ulicu Zlatnih ljiljana

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija ceste u Dolini

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i ugradnja videonadzora na I spratu Gradske uprave

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija i rekonstrukacija ulice Travnička

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Grab

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Asfaltiranje puta Vikovići-Donji Jusići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija trotoara na mostu u ulici Pinkasa Badta

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalne ceste Donja Lovnica -Gronja Lovnica III faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Biljačić-Brankovići II faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Investiciono održavanje i sanacija lokalnog dijela Krivaja-Smailbašići-Fazlići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Završetak asfaltiranja dionice lokalnog puta Žioke-Mahoje-Potok

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija trotoara u ulici “Roncandelle”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Pašin konak

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, transport i isporuka cement-betona

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Dodatni radovi na rekonstrukciji lokalne ceste Zavidovići-Biljačić-Brankovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Radovi o sanaciji društvenog doma u MZ Kovači

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Radovi na sanaciji objekta društvenog doma u MZ Ribnici

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Javna nabavka transparenata 15. septembar-Dan Grada Zavidovići i zastava

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija loklane ceste Zavidovići-Biljačić-Brankovići II faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Investiciono održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradanja energetski učinkovite javne rasvjete u naseljenim mjestimu Hadžići – Turnići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada dvije nastrešnice i sanacija toaleta na lokalitetu Luke – Kamenica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Investiciono održavanje i sanacija djela loklane ceste Mramorje – Mednjik

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području Grada Zavidovići za sezonu 2022/2023 godina. LOT3

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području Grada Zavidovići za sezonu 2022/2023 godina. LOT2

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području Grada Zavidovići za sezonu 2022/2023 godina. LOT1

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija klizišta i šteta nastalih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća i preventivno djelovanje na sprečavanju šteta od prirodnih i drugih nesreča na području Grada Zavidovići u 2022 godini

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada energetski učinkovite javne rasvjete u naseljenom mjestu Hadžići-Trnići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka LED uličnih svjetiljki sa montažom i puštanjem u pogon

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, transport i isporuka materijala za izgradnju nosača svjetiljki na stubovima javne rasvjete

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Isporuka štampanog materijala za organe uprave Grada Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Postavljanje jarobola i zastava za Spomenik žrtvama fašizma 1941-1945 godine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Usluga autobuskog prevoza članica Mreže udruženja žena Grada Zavidovići na relaciji Zavidovići-Srebrenica-Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Saniranje javnog WC-a II faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Asfaltiranje puta prema Brašljevinama

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Asfaltiranje nerazvrstane ceste – prikljucak na ulicu Nikole Tesle

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija i sanacija puta u naseljima Dzebe i Ridzali

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija ceste Alici-Zubic-Dubravica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda Vozuca

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija lokalne ceste Zavidovići-Biljačić-Brankovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija putne infrastrukture u naselju Skroze

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija ceste Alici-Zubic-Dubravica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija putne infrastrukture Vozuca

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija vodovoda Kamen-Prosica u MZ Pasin Konak

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vrsenje dnevnog strucnog nadzora za nabavku, isporuku i ugradnju betona C 25/30 (MB30) za potrebe modemizacije cesta na podrucju grada Zavidovica za 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vrsenje dnevnog strucnog nadzora nad zamjenom stolarije na Gradskoj sportskoj dvorani

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija i asfaltiranje prilaznog puta do crkve u naselju Gostovic

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Iznajmljivanje printera za potrebe Grada Zavidovici za 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Molersko-farbarski i podopolagacko-stolarski radovi u zgradi organa uprave Grada Zavidovici

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i postavljanje promotivnih panoa/totema na ulazu u Grad Zavidovici iz pravca Maglaja i Olova

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka materijala za opremanje kancelarija u zgradi organa uprave Grada Zavidovici”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija i sanacija puta u naseljima Dzebe i Ridzali

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vrsenje strucnog nadzora nad izgradnjom vodovoda Gornja Gosovica u MZ Ribnica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija ceste Kamenica-Mitrovici-Masica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija ostecenja na lokalnom putu 4. km – Vikovici­ Brasljevine na lokaciji tzv. ,,Ciganski potok”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada glavnog projekta rekonstrukcije cestovnog mosta preko rijeke Krivaje u naselju Maoca i izrade vodne studije za prethodnu vodnu saglasnost

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada elaborata o inzenjerinsko-geoloskim i geomehanickim karakteristikama tla i izrada glavnog projekta sanacije na lokaciji klizista u ulici Uljicki put

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada glavnog projekta rekonstrukcije cestovnog mosta preko rijeke Krivaje u naselju Maoca i izrade vodne studije za prethodnu vodnu saglasnost

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Asfaltiranje parkinga na lokalitetu Luke­ Kamenice

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Redovno odrzavanje lokalnih cesta

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka gradevinskog materijala za sanaciju i adaptaciju seoskog doma u naselju Predrazi

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih cijevi za potrebe izgradnje i prosirenja kanalizacione mreze na podrucju opcine Zavidovici

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka informaticke opreme za potrebe Opcine Zavidovici za 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Zamjena stolarije na Gradskoj sportskoj dvorani

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda Vozuca

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Redovno odrzavanje gradskih i prigradskih ulica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i ugradnja asfalta za potrebe modernizacije cesta na području općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda Vozuća

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i ugradnja asfalta za potrebe modernizacije cesta na podrucju Općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Asfaltiranje dijela ulice Nikola Tesla

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, isporuka i ugradnja betona C 25/30 (MB 30) za potrebe modernizacije cesta na podrucju opcine Zavidovici za 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija i dogradnja djecijeg igralista na lokalitetu Luke -Kamenica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Izrada elaborata o inzenjerinsko-geoloskim i geomehanickim karakteristikama tla i izrada glavnog projekta sanacije na lokaciji klizista u ulici Uljicki put

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Redovno odrzavanje lokalnih cesta

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Asfaltiranje parkinga na lokalitetu Luke­Kamenice


ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Redovno odrzavanje gradskih i prigradskih ulica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada glavnog projekta rekonstrukcije cestovnog mosta preko rijeke Krivaje u naselju Maoča i izrade vodne studije za prethodnu vodnu saglasnost

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom vodovoda Gomja Gosovica u MZ Ribnica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i ugradnja LED reflektora za sportski poligon kod Osnovne skole “Lovnica”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka pirotehničkih sredstava za ispaljivanje iz Ramazanskog topau svrhu obilježavanja oičetka iftara za 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Sanacija i asfaltiranje prilaznog puta do crkve u naselju Gostović

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Održavanje javne rasvjete na podrucju opcine Zavidovići elektroinstalacija u zgradi Općine Zavidovići i zgradi Stare Općine u 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Čišćenje i odvoz komunalnog otpada sa divljih deponija u skladu sa zakonskim propisima, sanacija, deponija, nabavka i postavljanje tabli sa natpisom, klupa za odmor i korpica za smece

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja vodovoda Rasječenica Brezik-završetak radova

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Reperacija peci za centralno grijanje u Gradskoj sportskoj dvorani

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Objava javnog oglasa o prodaji nekretnina oznacenih sa k.c. 204 i k.c. 219/1 K.O. Zavidovici

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka prehrambeno-higijenskih paketa za radnike koji cuvaju imovinu ,,Krivaje”, predstavnici PD ,,Krivaja Mobel” d.o.o. u stecaju

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja vodovoda Rasjecenica Brezik -zavrsetak radova

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i ugradnja elektro materijala za izgradnju javne rasvjete u naseljenom mjestu Drakulici-Cardak

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Objava javnog konkursa za popunu upraznjenih radnih mjesta drfavnih sluzbenika Strucni savjetnik za intemu reviziju i Visi strucni saradnik za investicije i infrastrukturu u Opcini Zavidovici

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Investiciono odrfavanje i sanacija dijela lokalne ceste Krivaja-Smailbasici-Fazlici

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija lokalne ceste Dolac-Rujnica-Tursici

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja vodovoda Rasjecenica Brezik-zavrsetak radova

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija ceste Alici-Zubic-Dubravica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vodosnabdijevanje prostorne cjeline Pasin konak-Izgradnja rezervoara R-5

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija lokalne ceste Vikovici-Brasljevine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Isporuka sredstava za ciscenje objekata vlasnistvo Opcine Zavidovici za 2022. godinu


ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA 2021 GODINU

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Štampanje i sukcesivna isporuka administrativnih taksenih maraka Općine Zavidovići za potrebe Općine Zavidovići za 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka profesionalne opreme za PVJ Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka elektro materijala za izgradnju LED rasvjete u ulici 9. maja, MZ Klek

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Održavanje postojećeg informacionog sistema Japet Eurobudžet sa uključenim modulima i programskog rješenja općinskih naknada za period 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Pružanje usluga održavanja poslovno-informacionog sistema IMEL DMS općine Zavidovići za period 01.01.2022. do 31.12.2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Komisiona prodaja administrativnih taksenih maraka Općine Zavidovći za potrebe Općine Zavidovići za 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Komisiona prodaja administrativnih taksenih maraka Općine Zavidovći za potrebe Općine Zavidovići za 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja vodovoda Rasječenica Brezik – završetak radova

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vodosnabdijevanje prostorne cjeline Pašin konak – Izgradnja rezervoara R-5″

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija ceste Alići – Zubić – Dubravica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Isporuka goriva za potrebe Općine Zavidovići za 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja javne rasvjete Rijeka, MZ Krivaja – Smailbašići – II faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija lokalne ceste Zavidovići-Kovači

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Javna nabavka radova- uređenje infrastrukture ispred džamije u Stipovićima- I faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Javna nabavka radova- rekonstrukcija i asfaltiranje lokalne ceste Donja Lovnica- Gornja Lovnica – II faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Zavidovići za sezonu 2021/2022

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Investiciono održavnje i sanacija dijela ulice Podubravlje


ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih cijevi za potrebe izgradnje i proširenja kanalizacione mreže na području Općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Dubravica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Investiciona održavanje i sanacija dijela ulice Prvomajska

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Saniranje javnog WC-a

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Isporuka i ugradnja betona MB 30 za potrebe modernizacije cesta na području općine Zavidovići za 2021. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Investiciono održavnje i sanacija dijela lokalne ceste Mramorje-Mednjik

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i instalacija ozvučenja u velikoj sali Općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija semafora na raskrsnici ulica “Safvet beg Bašagića” i “Zlatnih Ljiljana”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka guma za potrebe OPVJ (Ford Ranger)

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Dodatna kalibracija manometara za aparate radionice za servisiranje i punjenje vatrogasnih aparata

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada dokumentarnog filma o ratnoj jedinici “Četvrti manevarski bataljon”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, isporuka i montaža rasvjetnih tijela u svlačionicama i prostorijama za delegate i sudije u Gradskoj sportskoj dvorani Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka multifunkcijskog printera sa obostranim printanjem za potrebe Općinskog pravobranilaštva

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Biljačić

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka usluga osiguranja imovine, lica i autoodgovornosti za potrebe Općine Zavidovići za 2021./2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Preventivni radovi na putno pravcu Lađenik-Memići-Lug-Brašljevine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Ugostiteljske usluge za učesnike i posjetioce obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Razglas i ozvučenje za vrijeme obilježavanja praznika 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija raskrsnice Husein kapetan Gradaščevića i ulice Zlatnih ljiljana

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nastavak uređenja infrastrukture naselja Vučijak (ul. 4 manevarski bataljon)

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka računarske opreme za partnerske mjesne zajednice u fazi II projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka sadnica bijelog bora (pinus silvestris)

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija dijela ulice Radnička

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vršenje dnevnog stručnog nadzora nad rekonstrukcijom i asfaltiranjem lokalne ceste Donja Lovnica – Gornja Lovnica – II faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vršenje stručnog nadzora nad zimskim održavanjem lokalnih cesta na području Općine Zavidovići za sezonu 2021./2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija stepeništa kod benzinske pumpe “Almy”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija ulice Omladinska

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja javne rasvjete u naseljenom mjestu Junuzovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Čišćenje zgrade Općine Zavdovići za 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporukla elektro materijala za potrebe Općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Pregled i ispitivanje elektro instalacija i izdavanje odgovarajuće isprave (atesta) za objekat Coworking na lokaciji Stari dječiji vrtić u ulici Omladinska bb

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka građevinskog materijala

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vršenje dnevnog stručnog nadzora na investicionom održavanju i sanaciji dijela ulice Podubravlje

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija i rekonstrukcija Spomenika žrtvama fašizma 1941.-1945.godine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka projektne dokumentacije rekonstrukcije i adaptacije kotlovnice Gradske sportske dvorane Zavidovići; izvođenje građevinskih, mašinskih, elektro-tehničkih radova na sanaciji, rekonstrukciji i adaptaciji koltovnice, te izrada elaborata objezbjeđenja mjera protupožarne zaštite sistema grijanja u Gradskoj sportskoj dvorani

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području sliva rijeke Krivaja, Općina Zavidovići za sezonu 2021/2022 godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i montaža parking pločica sa natpisom, dekorativnog platna, pleksiglas pločica sa natpisom i usluge pakovanja za Općinu Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka uglja za Gradsku sportsku dvoranu Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Kalibracija manometara za aparate radionice za servisiranje i punjenje vatrogasnih
aparata

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka gasova: argon, azot, kisik i CO2

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija i uredenje zapustenih javnih povrsina – parcela 672/2 (dio) i 436 (dio) K.O. Zavidovići i uredenje duz ulice Mehmeda Spahe

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Javna nabavka troškova obavljenog pregleda i ispitivanja elektroinstalacije i gromobranske instalacije objekta magacina TO

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka građevinskog materijala

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija oštećenja kolovoza ulice Majdanski put

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, transport i isporuka elektromaterijala za izgradnju javne rasvjete u naseljenom mjestu Imamovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Javna nabavka radova-uređenje infrastrukture ispred džamije u Stipovićima- I faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Investiciona održavanje i sanacija dijela lokalne ceste Zavidovići – Pašin konak

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Nabavka i postavljanje promotivnog panoa/totema na ulazu u Općinu Zavidovići iz pravca Žepča

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka zastava za jarbole za potrebe Spomen sobe

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Probijanje i čišćenje pristupnog puta za deminere

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, ugradnja i programiranje digitalnog vremenskog tajmera sa potrebnim elektro materijalom za pumpu grijanja u zgradi Općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja javne rasvjete u naseljenom mjestu Junuzovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada web stranice za coworking centar

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, isporuka i montaža reflektora stx200w6500K 16000 lm

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka kompjuterske opreme, tableta i ostale elektroničke opreme za elektronski rad Općinskog vijeća Zavidovići i opremanje nove šalter sale Općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka namještaja i bijele tehnike za uređenje interijera co-working prostora u dijelu objekta tzv. “Stari vrtić”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Redovno održavanje nerazvrstanih cesta

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, transport i isporuka materijala za izgradnju nosača svjetiljki na stubovima javne rasvjete

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Usluga autobuskog prijevoza učesnika „Marša mira” za Srebrenicu u 2021.godini

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka kompjuterske i ostale elektroničke opreme za CO-WORKING CENTAR

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, ugradnja i isporuka sistema videonadzora za Matične urede

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Poslovi čišćenja u zgradi Općine Zavidovići za 2021 . godine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Pružanje usluga održavanja poslovno -informacionog sistema Općine Zavidovići za 2021. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Isporuka zamjenskih tonera za potrebe Općine Zavidovići za 2021. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Isporuka kancelarijskog materija i pribora za potrebe Općine Zavidovići za 2021. godinu.

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Poslovi čišćenja u zgradi Općine Zavidovići pri zemlje, Ii II sprat za mjesec Januar 2021 . godine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka 20 tona mrkog uglja (kocka) za potrebe nastavka zagrijavanja Gradske sportske dvorane za grejnu sezonu 2020/2021

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Usluga održavanja programa za Općinski
Matični Registar, Datanova


ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA 2020 GODINU

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka 20 tona mrkog uglja (kocka) za potrebe nastavka zagrijavanja Gradske sportske dvorane za grejnu sezonu 2019/2020

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Dezinfekcija i dezinsekcija zgrade općine zavidovići za 2020. Godinu  

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i ugradnja plastične
septičke jarne za zgradu Matičnog ureda Gostović Općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka iznajmljivanja printera za potrebe Općine zavidovići za 2020. i 2021. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Provođenje mjere sanacije klizišta Donje Luke u MZ Kovač

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Nabavka i isporuka zaštitinih maski za potrebe stanovništva općine Zavidovći

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Saniranje putnog pravca Stošnica prema kući Jović Nade i Marković Zdravka

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Saniranje putnog pravca od regionalnog puta prema Vasovinama

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka alata i materijalno tehničkih sredstava za potrebe Općinske profesionalne vatrosne jedinice

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Provođenje mjere sanacije klizišta u mjestu Merdanovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Provođenje mjere sanacije klizišta izeđu mjesta Donji Vikovići i Gornjeg sela

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Provođenje mjere sanacije klizišta u Donjim Junuzovićima

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Provođenje mjere sanacije klizišta u mjestu Dolovi

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Provođenje mjere sanacije klizišta na putnom pravcu Mramorje-Potok

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Provođenje preventivne mjere sanacije potoka u naseljenim mjestima Bećirovići u MZ Kovači i na Ekonomiji zona „Batvice”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka zaštitnih maski

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka zaštitinih maski za potrebe stanovništva općine Zavidovći

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka termalnih kamera za potrebe civilne zaštite općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka zaštitinih maski za potrebe stanovništva općine Zavidovći

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka zaštitnih maski za potrebe općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka zaštitinih maski za potrebe stanovništva općine Zavidovći

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, isporuka i ugradnja pregradnih zidova -obloga u dvorani u prve osnovne školi za smještaj blago oboljelih od korona virusa

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka posteljine za opremanje dvorane u prvoj osnovnoj školi za smještaj blago oboljelih od korona virusa

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka zaštitinih maski za potrebe stanovništva općine Zavidovći

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Skeniranje fotografija i izrada promotivnog dokumentarnog filma za potrebe spomen sobe

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Oslobođenje Vozuće” I Faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada dokumentamog filma ,,Ratni put 328 „Slavne” bb

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada i isporuka stolova za biznis centar i novu šalter salu Općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Poslovi čišćenja u zgradi Općine Zavidovići prizemlje, I i II sprat za period oktobar- decembar 2020. godine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Pružanje konsultantskih usluga na implementaciji nove verzije informacionog sistema kroz module ImelDMS, ImelBIS, ImelHR, ImelE-UPRAVA

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vršenje dnevnog stručnog nadzora za nabavku, isporuku i ugradnja betona C 25/30 (MB 30) za potrebe modernizacije cesta ne području općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Vršenje dnevnog stručnog nadzora na izgradnji oborinske kanalizacije u poduzetničkoj zoni ,,Ekonomija-Batvice

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Uređenje 8 lokacija za postavljanje zelenih otoka

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – lzgradnja oborinske kanalizacije u poduzetničkoj zoni ,,Ekonomija-Batvice

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, isporuka i ugradnja betona C 25/30 (MB 30) za potrebe modemizacije cesta ne podrucju opcine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vršenje dnevnog stručnog nadzora na uredenju parking prostora, a u okviru projekta Unapredenje turističke ponude izletista Kamenica i Spomenika prirode Tajan

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Odluka – Nabavka i isporuka pirotehničkih sredstava za ispaljivanje iz Ramazanskog topa u svrhu obilježavanja početka iftara za 2020. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada debeloslojne horizontalne signalizacije na urbanom području općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, transpot i isporuka posuda za otpad

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Unapredenje turističke ponude izletista Kamenica i Spomenika prirode Tajan – uređenje parking prostora

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Ustupanje prava na koristenje podataka iz baze – segmentiranje i analiza tržišta

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Isporuka cvjetova, buketa i ikebana za potrebe općine Zavidovići za 2020. godine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Pružanje ugostiteljskih usluga,svečane večere za delegaciju bratkse općine Nilufer, Republika Turska

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Odluka o pružanje ugostiteljskih usluga u zgradi Općine Zavidovići za potrebe reperezentacije za 2020. godine