JAVNA RASPRAVA PO NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU OPĆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE ZAVIDOVIĆI

Općinsko vijeće Zavidovići na  25. sjednici održanoj 27.09.2018. godine, razmatralo je Nacrt odluke o izmjenama  i  dopunama Odluke o osnivanju općinskih službi za upravu općine Zavidovići.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o izmjenama  i  dopunama Odluke o osnivanju općinskih službi za upravu općine Zavidovići,  te donijelo zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu odluke o izmjenama  i  dopunama Odluke o osnivanju općinskih službi za upravu općine Zavidovići do 17.10.2018. godine.

Javna rasprava održat će se 17.10.2018. godine (SRIJEDA) u 14:00 sati u Zavidovićima, ulica „Safvet bega Bašagića“ broj 9, 1. sprat zgrade Općine Zavidovići, Velika sala za sastanke.

Nakon provedene javne rasprave Kabinet općinskog načelnika dužan je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Kabinet općinskog načelnika će prilikom utvrđivanja Prijedloga  odluke o izmjenama  i  dopunama Odluke o osnivanju općinskih službi za upravu općine Zavidovići voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvata određene prijedloge, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave po nacrtu.

Tekst Nacrta odluke o izmjenama  i  dopunama Odluke o osnivanju općinskih službi za upravu općine Zavidovići može se preuzeti na službenoj stranici Općine Zavidovići www. zavidovici.ba, u kategoriji „JAVNE RASPRAVE“, ili u Kabinetu općinskog načelnika, zgrada Općine Zavidovići, treći sprat kancelariji 301-b.

PREUZIMANJE:
Poziv na javnu raspravu
Nacrt odluke
Zaključak o javnoj raspravi