JAVNA USTANOVA “GRADSKI DJEČIJI VRTIĆ” ZAVIDOVIĆI

Javna ustanova „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići bavi se odgojem i obrazovanjem djece od prve godine života do polaska u školu. U svojoj djelatnosti obavlja više programa, a osnovana je od strane Skupštine opštine Zavidovići 1979. godine.

Današnji naziv i oblik JU definisan je Odlukom o osnivanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići u novembru 2022.godine.

JU “Gradski dječiji vrtić”  Zavidovići obavlja djelatnost od posebnog značaja. Predškolsko obrazovanje je obrazovanje koje prethodi prvom stepenu obrazovanja. Osnovna djelatnost ustanove je odgoj, obrazovanje, njega, zaštita i smještaj djece od šest mjeseci starosti do 3 godine (Jaslice) i od 3 godine do polaska u osnovnu školu (Vrtić).


Zadaci predškolske ustanove su:

 • da doprinosi čuvanju zdravlja i omogući jačanje organizma i skladan fizički razvoj djeteta,
 • da razvija higijenske i kulturne navike,
 • da razvija spretnost, tačnost i efikasnost pokreta u igri i radu,
 • da razvija ljubav prema roditeljima, ostlalim članovima porodice, ljudima iz neposredne okoline i ljudima šire društvene zajednice,
 • da razvija intelektualne sposobnosti djeteta, pamćenje, misaone sposobnosti i volju djeteta, da razvija osjećanje drugarstva, prijateljstva, uzajamne saradnje i pomoći,
 • da privikava djecu da lične interese usklađuje sa interesima svoga kolektiva,
 • da razvija elementarne radne navike,
 • da sistematski razvija govorne sposobnosti i obogaćuje rječnik i kulturu izražavanja,
 • da podstiče i razvija interes za estetskim doživljajem prirode i ljudskog stvaralaštva,
 • da pruža elementarno znanje o prirodi, životu i radu ljudi, razvija interesovanje i obogati dječije iskustvo,
 • da priprema djecu za osnovnu školu.

Programi koje realizuje Javna ustanova su:

 • Cjelodnevni program – Jaslice
 • Cjelodnevni program – Vrtić
 • Poludnevni boravak

U sklopu ovih programa, JU se fokusira na različite vrste razvojnih programa kao što su:

 • Cjeloviti razvojni program,
 • Specijalizovani razvojni program,
 • Interventni, kompenzacijski i rehabilitacijski program,
 • Program jačanja roditeljskih kompetencija,
 • Program za djecu pred polazak u školu, obaveznih 180 sati odgojno-obrazovnog rada.


Direktorica: Aida Husanović


Upravni odbor JU „Dječiji vrtić“ Zavidovići:

1. Midhat Sinanović, predsjednik,
2. Inesa Horozović, član,
3. Dženana Bećirović, član.


Sjedište:

Ulica “Prvomajska” br.9, 72220 Zavidovići
Telefon: +387 32 879-375
E-mail:
Web stranica: www.vrticzavidovici.com
Sekretar: alma.muhic@gmail.com
Direktor: aida.husanovic@vrticzavidovici.com


Radno vrijeme:
Vrtić:
06:30 – 16:30 (ponedeljak – petak)
Uprava:
07:00 – 15:30 (ponedeljak – petak)


DOKUMENTI:

Odluka o osnivanju JU “Dječiji vrtić” Zavidovići (“Službeni glasnik općine Zavidovići”, broj:7/22)