Poziv na javnu raspravu po Nacrtu odluke o usvajanju Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica općine Zavidovići za period 2018.-2027. godine

Općinsko vijeće Zavidovići na  20. sjednici održanoj 05.04.2018. godine, razmatralo je Nacrt odluke o usvajanju Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica općine Zavidovići za period 2018.-2027. godine.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o usvajanju Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica općine Zavidovići za period 2018.-2027. godine,  te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu odluke o usvajanju o usvajanju Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica općine Zavidovići za period 2018.-2027. godine  u roku od 30 dana (od 05.04.2018. godine do 04.05.2018. godine).

Javna rasprava održat će se 30.04.2018. godine (PONEDJELJAK) u 11:00 sati u Zavidovićima, ulica „Safvet bega Bašagića“ broj 9, 1. sprat zgrade Općine Zavidovići, Velika sala za sastanke.

Nakon provedene javne rasprave Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva dužna je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva će prilikom utvrđivanja Prijedloga odluke o usvajanju Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica općine Zavidovići za period 2018.-2027. godine voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvata određene prijedloge, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave po nacrtu.

Tekst Nacrta odluke  o  usvajanju Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica općine Zavidovići za period 2018.-2027. godine može se preuzeti na službenoj stranici Općine Zavidovići www. zavidovici.ba, u kategoriji „JAVNE RASPRAVE“, ili u Službi za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva, zgrada Općine Zavidovići, treći sprat kancelariji 310.

PREUZIMANJE:

Poziv na javnu raspravu

Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica općine Zavidovići za period 2018-2027. godine