Javna rasprava po Nacrtu izmjena i dopuna Budžeta općine Zavidovići za 2017.godinu i Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2018.godinu

Općinsko vijeće Zavidovići na 14. sjednici održanoj 29.11.2016. godine, razmatralo je i usvojilo:

–  Nacrt izmjena i dopuna Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu,

–  Nacrt odluke o izmjenama i dopunam Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu ,

–  Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2018. godinu,

–  Nacrt odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2018. godinu.

Nacrti navedenih dokumenata dostavljeni su na javnu raspravu zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništvo organizuje javnu raspravu koja će se održati 07.12.2017.godine (ČETVRTAK) u 14,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu izmjena i dopuna Budžeta općine Zavidovići za 2017.godinu, Nacrtu odluke o izmjenama i dopunam Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu, Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2018.godinu i Nacrtu odluke o izvršenju Budžeta za 2018.godinu u roku od 14 dana  (od 30.11.2017.godine do 13.12.2017. godine).

Nacrt izmjena i dopuna Budžeta općine Zavidovići za 2017.godinu, Nacrt odluke o izmjenama i dopunam Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu, Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2018.godinu i Nacrt odluke o izvršenju Budžeta za 2018.godinu sa zaključcima Općinskog vijeća, možete preuzeti sa WEB stranice Općine Zavidovići – www.zavidovici.ba.

Za sve informacije po predmetnim nacrtima, zainteresovana pravna i fizička lica   mogu se obratiti u kancelariju broj 324 – III sprat Općine Zavidovići.

PREUZIMANJE:
Poziv na javnu raspravu

Dokument okvirnog budžeta općine Zavidovići za period 2018-2020.
– Tabela DOB-a 2018-2020
– DOB 2018-2020
– Zaključak DOB

Izvještaj o izvršenju Budžeta za period 01.01-31.12.2016. godine.
– Izvještaj
– Naslovna izvještaja

Nacrt Budžeta Općine Zavidovići za 2018. godinu.
– Nacrt Budžeta za 2018. godinu
– Naslovna Nacrta Budžeta za 2018. godinu
– Obavještenje o održavanju javne rasprave po Nacrtu Budžeta za 2018. godinu
– Obrazloženje Nacrta Budžeta za 2018.
– Zaključak Općinskog Vijeća o upućivanju Nacrta Budžeta za 2018. god. na javnu raspravu

Odluka o izvršenju Budžeta Općine Zavidovići za 2018. godinu
– Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu
– 
Zaključak Općinskog Vijeća o upućivanju Nacrta Odluke o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu na javnu raspravu
– Obavještenje o održavanju javne rasprave po Nacrtu Odluke po izvršenju Budžeta za 2018. godinu

Nacrt Izmjena i dopuna Budžeta Općine Zavidovići za 2017. godinu
– Izmjene i dopune Budžeta za 2017. godinu
– Naslovna Izmjena i dopuna budžeta za 2017. godinu
– Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta za 2017. godinu
– Obavještenje o održavanju javne rasprave po izmjenama i dopunama Budžeta za 2017. godinu
 Zaključak o upućivanju na javnu raspravu Nacrta Izmjena i dopuna Budžeta za 2017. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Općine Zavidovići 2017. godinu
– Obavještenje o javnoj raspravi po Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta za 2017. godinu
– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta za 2017. godinu