Izvještaj sa 4. sjednice Kolegija Gradonačelnika

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ SA 4. SJEDNICE KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 17.11.2022. godine sa početkom u 08:10 sati, u Kabinetu gradonačelnika, treći sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Gradonačelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 4. Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju
 5. Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu.
 6. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 7. Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizma,
 8. Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 9. Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova,
 10. Dženana Hrkić, zamjenik gradskog pravobranioca.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika: Nijaz Karahasanović, Gradski pravobranilac.

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići,
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zauzimanju javnih površina,
 3. Nacrt Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu,
 4. Prijedlog Procedure o rokovima i načinu izdavanja rješenja, rokovima i nadležnosti evidentiranja rješenja, slanja opomena i pokretanja izvršnog postupka po rješenjima za plaćanje komunalne naknade i naknade za vatrogastvo Grada Zavidovići,
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Zavidovići za pristupanje postupku kupovine objekta „Vila Krivaja“,
 6. Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina između Grada Zavidovići i Cvrčak Jasmina,
 7. Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina između Grada Zavidovići i Muharemović Rifeta,
 8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom rad oblikovanja građevinske čestice
  Papić Zrinki iz Zavidovića označene sa k.č. 406/5 k.o. Zavidovići,
 9. Razno

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići,

Nacrt Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP        „Radnik“ d.o.o. Zavidovići,

Nacrt Cjenovnika komunalnih usluga i način plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zauzimanju javnih površina,

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zauzimanju javnih površina.

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu,

Nacrt Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu.

 1. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Procedure o rokovima i načinu izdavanja rješenja, rokovima i nadležnosti evidentiranja rješenja, slanja opomena i pokretanja izvršnog postupka po rješenjima za plaćanje komunalne naknade i naknade za vatrogastvo Grada Zavidovići.
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Zavidovići za pristupanje postupku kupovine objekta „Vila Krivaja“,

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Zavidovići za pristupanje postupku kupovine objekta „Vila Krivaja“.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina između Grada Zavidovići i Cvrčak Jasmina,

Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina između Grada Zavidovići i Cvrčak Jasmina.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina između Grada Zavidovići i Muharemović Rifeta,

Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina između Grada Zavidovići i Muharemović Rifeta.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice Papić Zrinki iz Zavidovića označene sa k.č. 406/5 k.o. Zavidovići,

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice Papić Zrinki iz Zavidovića označene sa k.č. 406/5 k.o. Zavidovići.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 10:55 sati.