Izvještaj sa 12. sjednice Kolegija Gradonačelnika

 

 1. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 13.02.2024. godine sa početkom u 08:05 sati, u Kabinetu gradonačelnika, treći sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Gradonačelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 4. Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova,
 5. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 6. Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizam.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika: Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju, Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu, Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite i Nijaz Karahasanović, Gradski pravobranilac.

Ostali prisutni na sjednici Kolegija gradonačelnika: Nermin Džaferović, Šef odsjeka za geodetske poslove.

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Luke“ Zavidovići,
 2. Prijedlog Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Luke“ Zavidovići,
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području Grada Zavidovići za 2024. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nepokretnosti u općoj upotrebi javnog puta k.č. 4424/2 k.o. Gostović,
 5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nepokretnosti u općoj upotrebi nekretnine označene sa k.č. 602/1 zv. „Alići“ prilazni put pov. 254 m2, upisana u P.L. 86 k.o. Alići,
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
 8. Nacrt Odluke o mezarjima / grobljima i pogrebnoj djelatnosti na području Grada Zavidovići,
 9. Izvještaj o realizaciji zaključaka Gradskog vijeća Zavidovići za period 01.01.-31.12.2023. godine,
 10. Razno.

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Luke“ Zavidovići.
 2. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Luke“ Zavidovići.
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području Grada Zavidovići za 2024. godinu,

Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području Grada Zavidovići za 2024. godinu.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o ukidanju statusa nepokretnosti u općoj upotrebi

javnog puta k.č. 4424/2 k.o. Gostović,

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nepokretnosti u općoj upotrebi javnog puta k.č. 4424/2 k.o. Gostović.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o ukidanju statusa nepokretnosti u općoj upotrebi nekretnine označene sa k.č. 602/1 zv. „Alići“ prilazni put pov. 254 m2, upisana u P.L. 86 k.o. Alići,

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nepokretnosti u općoj upotrebi nekretnine označene sa k.č. 602/1 zv. „Alići“ prilazni put pov. 254 m2, upisana u P.L. 86 k.o. Alići.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva,

Prijedlog Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva.

 1. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda 12. sjednice Kolegija gradonačelnika Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.
 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o mezarjima / grobljima i pogrebnoj djelatnosti na području Grada Zavidovići,

Nacrt Odluke o mezarjima / grobljima i pogrebnoj djelatnosti na području Grada Zavidovići.

 1. Zaključak o utvrđivanju Izvještaja o realizaciji zaključaka Gradskog vijeća Zavidovići za period 01.01.-31.12.2023. godine,

Izvještaj o realizaciji zaključaka Gradskog vijeća Zavidovići za period 01.01.-31.12.2023. godine.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 10:20 sati.