VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 15. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 15. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Odgovori na vijećnička pitanja sa 15. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Dopuna odgovora na vijećnička pitanja sa 15. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Hodžić Harisa za osnivanje Transfera za finansiranje aktivnosti kosidbe i prokresa lokalnih cesta na području Grada Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika  Džinić Hamde za pristupanje postupku izmjene Odluke o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na cestama u Gradu Zavidovići – sadržine člana – izmjena ulica sa jenosmjernim saobraćajem

Zaključak po inicijativi vijećnika Skejić Šemsudina za donošenje odluke o izradi REVIZIJE prostorno-planske dokumentacije i to sljedećih dokumenata: 1. Plan parcelacije – lokalitet Gaj Zavidovići Građevinska parcela P1 sastavljena od k.č. 1258/7; 1263/3; 1259/1; 1254/7 i građevinska parcela P2 k.č. 1257/3;   2. Plan parcelacije lokalitet Gaj Zavidovići, Građevinska parcela P3, k.č. 1263/7; 1262/2 i građevinska  parcela P4 kč. 1262/2 i 1262/5

Zaključak po inicijativi vijećnika Skejić Šemsudina za donošenje odluke o privremenom prekidu prodaje zemljišta u vlasništvu Grada u granicama obuhvata zona 1, zona 2, zona 3 i zona 4

Zaključak po inicijativi vijećnika Imamović Armina za hitno izglasavanje vanredne situacije po pitanju pasa lutalica – (znači da se pod hitno izglasa vanredno stanje da bi se moglo odraditi prikupljanje pasa)

Zaključak po inicijativi vijećnika Skejić Samira za zakonito uređenje vlasničkih odnosa nad parkiranim mjestima ispred objekata zajedničkog stanovanja

Zaključak po inicijativi vijećnika Avdičević Amera za donošenje Odluke o sanaciji kolovoza na mostu kod TC „Bingo“ u ulici „dr. Pinkasa Bandta“

Zaključak po inicijativi vijećnika Avdičević Amera za hitno pokretanje pregovora gradske uprave sa svim azilima za pse na području Ze-do kantona

Zaključak po inicijativi vijećnika Šemse Fehrić za ugradnju senzora dan – noć na svako mjesno mjesto javne rasvjete na području Grada Zavidovići u cilju uštede energije