Obavijest o Naredbi o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Zavidovići – proljetna faza 2018. godine

Općina Zavidovići izdaje naredbu o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Zavidovići, a na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i naredbe Ministarstva zdravlja Zeničko-dobojskog kantona. Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Zavidovići u periodu od 03.05. do 15.06.2018. godine.

Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju će organizovati i provesti Općina putem ovlaštenog pravnog lica, nakon dodjele ugovora u proceduri javne nabavke.

Općina Zavidovići će finansirati deratizaciju sljedećih objekata i površina:

 1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom
 2. Nezvanična (neorganizovana) odlagališta otpada-smetljišta
 3. Objekti općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa vanjskim površinama
 4. Općinske institucije i njihove ispostave sa vanjskim površinama
 5. Individualni stambeni objekti u privatnom vlasništvu na užem urbanom dijelu grada

 

Zeničko-dobojski kanton će finansirati deratizaciju sljedećih objekata i površina:

 1. Obale površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama
 2. Vaspitno-obrazovni objekti (škole i dječiji vrtići) i kulturni objekti sa vanskim površinama
 3. Kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica
 4. Objekti kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova sa vanjskim površinama
 5. Kantonalne institucije i njihove ispostave sa vanjskim površinama
 6. Vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima

Pravna i fizička lica, vlasnici ili korisnici prostora i površina koje podliježu obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji obavezni su, isključivo u utvrđenom periodu, o svom trošku, organizovati i provesti sistematsku deratizaciju sljedećih objekata i površina:

 1. Gradska deponija
 2. Objekti za javno vodosnabdijevanje i kanalizaciona mreža sa šahtama i izlivnim kolektorima
 3. Objekti i površine svih fizičkih i pravnih lica koja obavljaju poslovnu djelatnost
 4. Objekti i sredstva javnog saobraćaja
 5. Objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe sa vanjskim površinama
 6. Objekti za pružanje usluga javne higijene
 7. Zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani)

PREUZIMANJE: