Izvještaj sa 9. sjednice Kolegija gradonačelnika

 1. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 07.12.2023. godine sa početkom u 08:05 sati, u Kabinetu gradonačelnika, treći sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Gradonačelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 4. Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu,
 5. Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova,
 6. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 7. Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizam,
 8. Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 9. Dženana Hrkić, zamjenik gradskog pravobranioca,
 10. Almir Mustafić, Šef Odsjeka za razvoj, poduzetništvo, turizam i ekologiju.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika: Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju i Nijaz Karahasanović, Gradski pravobranilac.

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići,
 2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nepokretnosti u općoj upotrebi nekretnine označene sa k.č. 2599/2 zv. „Mekote“ prilazni put pov. 172 m2, upisana u P.L. 99 k.o. Rujnica,
 3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nepokretnosti u općoj upotrebi javnog puta k.č. 4424/2 k.o. Gostović,
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o pristupanju osnivanju Razvojne agencije Zavidovići,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija revidiran za period 2024.-2028. godina,
 6. Prijedlog Statuta Grada Zavidovići,
 7. Izvještaj o finansijskoj reviziji JU „Dom zdravlja“ Zavidovići za 2022. godinu,
 8. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Zavidovići za 2024. godinu,
 9. Konsultacije za izradu nove Odluke o osnivanju službi za upravu Grada Zavidovići,
 10. Razmatranje neobrađenih inicijativa,
 11. Razno

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o osnivanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići,

Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići.

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o ukidanju statusa nepokretnosti u općoj upotrebi nekretnine označene sa k.č. 2599/2 zv. „Mekote“ prilazni put pov. 172 m2, upisana u P.L. 99 k.o. Rujnica,

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nepokretnosti u općoj upotrebi nekretnine označene sa k.č. 2599/2 zv. „Mekote“ prilazni put pov. 172 m2, upisana u P.L. 99 k.o. Rujnica.

3. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o ukidanju statusa nepokretnosti u općoj upotrebi javnog puta k.č. 4424/2 k.o. Gostović.

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o pristupanju osnivanju Razvojne agencije Zavidovići,

– Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o pristupanju osnivanju Razvojne agencije Zavidovići.

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija revidiran za period 2024.-2028. godina,

– Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija revidiran za period 2024.-2028. godina,

– Prijedlog Plana kapitalnih investicija revidiran za period 2024.-2028. godina.

6. Zaključak o primanju na znanje Prijedloga Statuta Grada Zavidovići.

7. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o finansijskoj reviziji JU „Dom zdravlja“ Zavidovići za 2022. godinu.

8. Zaključak o pristupanju izrade nove Odluke o osnivanju službi za upravu Grada Zavidovići.

9. Zaključak o prihvatanju Informacije o neobrađenim inicijativama.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 11:25 sati.