Izvještaj sa 17. sjednice Kolegija Gradonačelnika

 1. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 11.06.2024. godine sa početkom u 08:05 sati, u Kabinetu gradonačelnika, treći sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 2. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 3. Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju,
 4. Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova,
 5. Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizam,
 6. Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanje boraca i opću upravu,
 7. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 8. Nijaz Karahasanović, gradski pravobranilac.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika: Hašim Mujanović, Gradonačelnik i Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite.

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova, mostova i drugih građevina,
 2. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništu Grada Zavidovići,
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na upravljanje imovinom,
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje u Upravni odbor Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zavidovići,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju obračuna Budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu, period 01.01. – 31.12.2023. godine,
 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01.-31.12.2023. godine,
 2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju mjesnih zajednica u 2023. godini,
 3. Pregled neutrošenih sredstava sa namjenskog računa kod ASA banke
 4.  Razno

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova, mostova i drugih građevina,
  Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova, mostova i drugih građevina.
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništu Grada Zavidovići,

Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništu Grada Zavidovići.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na upravljanje imovinom,

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na upravljanje imovinom.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje u Upravni odbor Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zavidovići,

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje u Upravni odbor Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zavidovići.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju obračuna Budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu, period 01.01. – 31.12.2023. godine,
  Prijedlog Odluke o usvajanju obračuna Budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu, period 01.01. – 31.12.2023. godine.
 1. Zaključak o utvrđivanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01.-31.12.2023. godine,
  Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01.-31.12.2023. godine.
 1. Zaključak o utvrđivanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju mjesnih zajednica u 2023. godini,
  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju mjesnih zajednica u 2023. godini.
 1. Zaključak o primanju na znanje Pregleda neutrošenih sredstava sa namjenskog računa kod ASA banke.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 09:40 sati.