Mjesna zajednica “Dolac”

Sjedište / adresa: Dolac b.b., Zavidovići 
ID broj: 4218261110008
Telefon: 032/859-019
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “DOLAC”

Mjesna zajednica “Dolac” obuhvata naselja Dolac i Blizna.

Granica Mjesne zajednice “Dolac”:

1. Prema Mjesnoj zajednici “Dolina – Alići” je korito rijeke Bosne od ušća “Sajlovog potoka” uzvodno do parcele k.č. 957 Dolac k.o. Dolac vlasništvo Ilić Stjepana sin Milana.
2. Granica Mjesne zajednice “Dolac” sa općinom Maglaj je korito rijeke Bosne nizvodno od parcele k.č. 957 do ušća “Bezimenog potoka” kod “Mustafine česme” i od “Bezimenog potoka” od kuće Lazić Dujka do kuće Arsenović Čede i kopnene granice općina Zavidovići i Maglaj.
3. Granicom općine Zavidovići i Maglaj granica ide jugoistočno do jezera i tu se završava.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “DOLAC”

Savjet mjesne zajednice “Dolac” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Dragomir Petrović, predsjednik Savjeta,
2. Dujko Ilić, zamjenik predsjednika Savjeta,
3. Drago Ilić, član Savjeta,
4. Miroslav Ilić, član Savjeta,
5. Vojislav Jovanović, član Savjeta,


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA