Obavještenje o rezultatima postupka javne nabavke radova na „Rekonstrukciji ulica i javnih površina u gradu“

Odlukom Općinskog načelnika broj 02-14-1530/18 od 07.05.2018. godine pokrenut je postupak dodjele ugovora za javnu nabavku radova““Rekonstrukcija ulica i javnih površina  u gradu“ .

Nakon provedenog  postupka e-aukcije dana 18.06.2018. godine, Komisija za javnu nabavku radova dostavila je zapisnik o pregledu  i ocjeni ponude  sa preporukom o izboru  najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke, te je Općinski načelnik donio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača kako slijedi:

Lot 1 „Uređenje dvorišta  kod zgrade „Mostarka“ , ponuda ponuđača GTPD „Porobić“ d.o.o. Zavidovići , sa ukupno  ponuđenom cijenom u  iznosu  23.800,00KM , bez PDV-a je ponuda sa  najnižom cijenom, te se kao takva prihvata kao najpovoljnija, prema kriteriju za dodjelu ugovora „najniža cijena“.

Lot 2 –  „Uređenje dvorišta kod zgrade Žepačka“ponuda ponuđača  „Dobojputevi“ d.d. Doboj Jug  sa ukupno  ponuđenom cijenom u iznosu  od 15.731,04 KM, bez PDV-a, je ponuda sa  najnižom cijenom, te se kao takva prihvata kao najpovoljnija, prema kriteriju za dodjelu ugovora „najniža cijena“.

Lot 3  –  „ Rekonstrukcija ulice Podubravlje“ponuda ponuđača  „MGV „Gradnja“  d.o.o. Zavidovići  sa ukupno  ponuđenom cijenom u iznosu  od 21.600,0 KM, bez PDV-a, je ponuda sa  najnižom cijenom, te se kao takva prihvata kao najpovoljnija, prema kriteriju za dodjelu ugovora „najniža cijena“.

Lot 4  –  „Rekonstrukcija ulice Lovački put“ponuda ponuđača  „MGV „Gradnja“ d.o.o. Zavidovići sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu  od  1.734,00 KM, bez PDV-a, je ponuda sa  najnižom cijenom, te se kao takva prihvata kao najpovoljnija, prema kriteriju za dodjelu ugovora „najniža cijena“.

U narednom periodu slijedi izvođenje radova na   gore  navedenim lokacijama.