K O N K U R S za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2018 /2019. godinu

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona otvorilo je konkurs za dodjelu stipendija studentima, pripadnici branitelja i članova njihove porodice  za studijsku 2018/2019. godinu.

Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu imaju lica koja imaju status redovnog studenta/studenta za vlastite potrebe, odnosno: dijete poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, demobilisani borac, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i demobilisanog branioca.

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati trebaju dostaviti nadležnim službama za branilačko – invalidsku zaštitu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA :

 1. ovjerenu fotokopiju lične karte;
 2. dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
 3. uvjerenje o prebivalištu;
 4. potvrdu o redovnom studiju;
 5. dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija     svjedočanstva/ uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);
 6. ovjerenu kućnu listu;
 7. uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice);
 8. ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;
 9. ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
 10.  izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.PRILOZI:
  Konkurs za dodjelu stipendije
  Zahtjevi