Javna rasprava po Nacrtu odluke o usvajanju Rodno odgovorne budžetske analize i Akcionog plana za rodno odgovorno budžetiranje općine Zavidovići 2017. – 2018. godine

Općinsko vijeće Zavidovići na 3. sjednici održanoj 30.12.2016.godine, razmatralo je Nacrt odluke o usvajanju Rodno odgovorne budžetske analize i Akcionog plana za rodno odgovorno budžetiranje općine Zavidovići 2017.-2018. godine.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o usvajanju Rodno odgovorne budžetske analize i Akcionog plana za rodno odgovorno budžetiranje općine Zavidovići 2017.-2018. godine, te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu odluke o usvajanju Rodno odgovorne budžetske analize i Akcionog plana za rodno odgovorno budžetiranje općine Zavidovići 2017.-2018. godine, u roku od 30 dana (od 30.12.2016.godine do 30.01.2017. godine).

Javna rasprava održat će se 27.01.2017.godine(PETAK) u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Nakon provedene javne rasprave Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva, dužna je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva će prilikom utvrđivanja Prijedlogaodluke o usvajanju Rodno odgovorne budžetske analize i Akcionog plana za rodno odgovorno budžetiranje općine Zavidovići 2017.-2018. godine, voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvata određene prijedloge, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave po nacrtu.

PREUZIMANJE:
– Poziv na javnu raspravu po Nacrtu odluke o usvajanju Rodno odgovorne budžetske analize i Akcionog plana za rodno odgovorno budžetiranje općine Zavidovići 2017. – 2018. godine

– Zaključak Općinskog vijeća po Nacrtu odluke o usvajanju Rodno odgovorne budžetske analize i Akcionog plana za rodno odgovorno budžetiranje općine Zavidovići 2017. – 2018. godine

– Nacrt odluke o usvajanju Rodno odgovorne budžetske analize i Akcionog plana za rodno odgovorno budžetiranje općine Zavidovići 2017. – 2018. godine

– Rodno odgovorana budžetska analiza i Akcioni plan za rodno odgovorno budžetiranje općine Zavidovići 2017. – 2018. godine