OBAVJEŠTENJA O JAVNIM NABAVKAMA

OBAVJEŠTENJA O JAVNIM NABAVKAMA U 2022 GODINI

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI –

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Isporuka goriva za potrebe Grada Zavidovići za 2023. godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Čišćenje zgrade organa uprave Grada Zavidovići za 2023 godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI –Osiguranje imovine, lica, kolektivno osiguranje radnika i obavezno osiguranje od autoodgovornosti za potrebe Grada
Zavidovići za 2023/2024 godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izjava regulacionog plana Kamenica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja terena za odbojku na pijesku i tri terena za boćanje na lokalitetu izletišta Maoča-Dištica i Luke-Kamenica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Isporuka zamjenskih tonera za potrebe Grada Zavidovići do kraja 2022. godine i 2023. godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja nadstrešnice sa stolom i klupama i izrada i postavljanje stolova sa klupama na lokalitetu izletišta Maoča-Dištica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka i isporuka kotla na čvrsto gorivo 300 kw i ventilatora za kotlove na čvrsto gorivo za potrebe zagrijavanja Gradske
sportske dvorane

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka i isporuka stolova i polica za potrebe organa uprave Grada Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka i isporuka LED sijalica za potrebe javne rasvjete na području Grada Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Vršenje dnevnog stručnog nadzora nad izgradnjom hidrotehničkih objekata iz programa utroška sredstava vodnih naknada

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Vršenje dnevnog stručnog nadzora nad radovima sanacije i rekonstrukcije cesta Grada Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka i isporuka uglja za potrebe zagrijavanja Gradske sportske dvorane i Gradske profesionalne vatrogasne jedinice

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Isporuka goriva za potrebe Grada Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izrada glavnog projekta cestovnog mosta preko rijeke Krivaje u naselju Stog i izrada vodne studije za prethodnu vodnu
saglasnost

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Vršenje dnevnog sručnog nadzora nad realizacijom projekata rekonstrukcije gradskih i prigradskih ulica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Vršenje dnevnog stručnog nadzora nad izgradnjom hidrograđevinskih objekata na području Grada Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Radovi na izgradnji dječijeg igrališta u MZ Rujnica u II fazi projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Radovi na sanaciji sportskog igrališta u MZ Lovnica u II fazi projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja dvije nadstrešnice i sanacija toaleta na lokalitetu Luke-Kamenica 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izrada glavnog projekta cestovnog mosta preko rijeke Krivaje u naselju Stog i izrada vodne studije za prethodnu vodnu saglasnost u svemu prema projektnom zadatku

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka računara i multifunkcijskog printera za potrebe Gradske izborne komisije Zavidovići za 2022 godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka računara i multifunkcijskog printera za potrebe Gradske izborne komisije Zavidovići za 2022 godinu, definisanih u
obrascu za cijenu ponude

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka i isporuka uglja za potrebe zagrijavanja Gradske sportske dvorane i Općinske profesionalne vatrogasne jedinice

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Održavanje javne rasvjete na području općine Zavidovići i elektroinstalacija u zgradi Općine Zavidovići i zgradi Stare Općine u
2022. godini

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI –Rekonstrukcija i dogradnja dječijeg igrališta na lokalitetu Luke-Kamenica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Vršenje dnevnog stručnog nadzora nad zamjenom stolarije na gradskoj sportskoj dvorani

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Vršenje dnevnog stručnog nadzora nad izgradnjom hidrograđevinskih objekata

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Vršenje dnevnog stručnog nadzora na izvođenju radova na cestovnoj infrastrukturi na području Grada Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka građevinskog materijala za sanaciju i adaptaciju seoskog doma u naselju Predrazi

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Postavljanje dvije nadstrešnice i sanacija toaleta na lokalitetu Luke-Kamenica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom vodovoda Gornja Gosovica u MZ Maoča

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka informatičke opreme za potrebe Općine Zavidovići za 2022. godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izrada glavnog projekta rekonstrukcije cestovnog mosta preko rijeke Krivaje u naselju Maoča i izrade vodne studije za
prethodnu vodnu saglasnost

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI –  Izrada elaborata o inžinjersko-geološkim i geomehaničkim karakteristikama tla i izrada glavnog projekta sanacije na lokaciji
klizišta u ulici “Uljićki put”

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Vršenje dnevnog stručnog nadzora nad nabavkom, isporukom i ugradnjom betona c 25/30 (mb 30) za potrebe modernizacije cesta na području Grada Zavidovića za 2022 godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Održavanje javne rasvjete na području općine Zavidovići i elektroinstalacija u zgradi Općine Zavidovići i zgradi Stare Općine u 2022. godini


OBAVJEŠTENJA O JAVNIM NABAVKAMA U 2021 GODINI

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Rekonstrukcija lokalne ceste Dolac-Rujnica-Tursići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja parkinga kod zgrade “Samačka”

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Isporuka goriva za potrebe Općine Zavidovići za decembar 2021. godine

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja javne rasvjete Rijeka, MZ Krivaja-Smailbašići -faza II

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih cijevi za potrebe izgradnje i proširenja kanalizacione mreže na području Općine Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Osiguranje imovine, lica i autoodgovornosti za potrebe Općine Zavidovići za 2021./2022. godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Investiciono održavanje i sanacija dijela lokalne ceste Mramorje-Mednjik

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Saniranje javnog WC-a

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Rekonstrukcija Ulica Omladinska

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Investiciono održavanje i sanacija dijela ulice Podubravlje

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja javne rasvjete u naseljenom mjestu Junuzovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Rekonstrukcija dijela ulice Radnička

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Sanacija stepeništa kod benzinske pumpe “Almy”

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Rekonstrukcija raskrsnice Husein kapetan Gradaščevića i ulice Zlatnih ljiljana

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka računarske opreme za partnerske mjesne zajednice u II fazi projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica “

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka multifunkcijskog printera sa obostranim printanjem za potrebe Općinskog pravobranilaštva

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izrada pješačkih staza i rukohvata

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Sanacija lokalne ceste  Zavidovići-Biljačić

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Čišćenje zgrade Općine Zavidovići za 2022. godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nastavak uređenja infrastrukture naselja Vučjak (Ul. 4.manevarski bataljon)

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalne ceste Donja Lovnica-Gornja Lovnica -II faza

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka i isporuka građevinskog materijala

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Rekonstrukcija lokalne ceste Zavidovići-Gornji Kovači

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izrada glavnog projekta oborinske i fekalne kanalizacije u ulici Zlatnih ljiljana i izrada vodne studije za prethodnu vodnu saglasnost

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Dubravica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka radova isporuka i ugradnja betona mb 30 za potrebe modernizacije cesta na području Općine Zavidovići za 2021.godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Saniranje i ponovno stavljanje u funkciju dva javna wc-a koji nisu u funkciji duži vremenski period i kao takvi se trenutno¸nalaze u ruševnom i veoma zapuštenom stanju te zahtjevaju generalnu rekonstrukciju

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Zavidovići za sezonu 2021/2022 god

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Investiciono održavanje i sanacija dijela lokalne ceste Zavidovići-Pašin konak

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Obavještenje nabavka kompjuterske opreme, tableta i ostale elektroničkeopreme za elektronski i rad Općinskog vijeća Zavidovići i opremanje nove šalter sale Općine Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Obavještenje  nabavka led svjetiljki sa montažom i i puštanjem u pogon

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Obavještenje o nabavci-redovno održavanje nerazvrstanih cesta

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Obavještenje o nabavci-nabavka kompjuterske i ostale elektroničke opreme za co-working centar
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Obavještenje o nabavci-nabavka namještaja i bijele tehnike za uređenje interijera co-working prostora

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja javne rasvjete Dolina – Alići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja javne rasvjete unutar poduzetničke zone Ekonomija-Batvice

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja javne rasvjete u naselju Podkleče, Mjesna zajednica Klek, Općina Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja javne rasvjete unutar poduzetničke zone ekonomija-batvice

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Čišćnje zgrade Općine Zavidovići za 2021 godinu.


OBAVJEŠTENJA O JAVNIM NABAVKAMA U 2020 GODINI

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja javne rasvjete u naselju Potkleče, Mjesna zajednica “Klek”, Općina Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Održavanje javne rasvjete na području općine Zavidovići za 2021. godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Isporuka kancelarijskog materijala i pribora za potrebe Općine Zavidovići u 2021. godini

OBAVJEŠTENJEO NABAVCI – Isporuka zamjenskih tonera za potrebe Općine Zavidovići za 2021. godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Čišćenje zgrade Općine Zavidovići za 2021. godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Sanacija putne infrastrukture u povratničkim mjesnim zajednicama na području Općine Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Isporuka goriva za potrebe Općine Zavidovići za 2021. godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja vodovoda Rasječenica – nastavak radova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Vodovod Vučjak – nastavak radova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Vodovodni priključak mještana dijela naselja Gornji Sinanovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka, transport i isporuka šest posuda za otpad – kontejneri i laminati od staklne vune

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Zavidovići za sezonu 2020/2021. godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih cijevi za potrebe izgradnje i proširenja kanalizacione mreže na području Općine Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja oborinske kanalizacije u poduzetničkoj zoni “EKONOMIJA-BATVICE”

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Unapređenje turističke ponude izletišta Kamenica i Spomenika prirode Tajan – uređenje parking prostora


OBAVJEŠTENJA O JAVNIM NABAVKAMA U 2019 GODINI

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI –  Nabavka, isporuka zamjenskih tonera za potrebe Općine Zavidovići  za 2020 godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka, isporuka kancelarijskog materijala i pribora za potrebe Općine Zavidovići  za 2020 godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Isporuka goriva za potrebe Općine Zavidovići  za 2020 godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka, transport i isporuka materijala za potrebe LED javne rasvjete MEDNIK i VUČJAK

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izvođenje molerskih radova u objektu zgrada Općine Zavidovići


OBAVJEŠTENJA O JAVNIM NABAVKAMA U 2018 GODINI

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Isporuka goriva za potrebe Općine Zavidovići  za 2019 godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI –Nabavka i isporuka printera, uređaja za plastificiranje, diktafona, bežičnih miševa, eksternih hard diskova, svičeva i monitora za potrebe Općine Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka, transport i isporuka cemnet betona marke MB 30 za potrebe modernizacije nerazvrstanih cesta na području
Općine Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Štampanje i i sukcesivna isporuka administrativnih taksenih maraka općine zavidovići za period 2019-2020 godina

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Komisiona prodaja administrativnih taksenih maraka Općine Zavidovići za period od 2019- 2020. godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Radovi, izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Obavještenje o rezultatima postupka javne nabavke radova na izgradnji kolektora iznad naselja Gaj II

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka i isporuka printera, uređaja za plastificiranje, diktafona, bežičnih miševa, eksternih hard diskova, svičeva i monitora za potrebe Općine Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izrada glavnog projekta sportske dvorane kod JU “DRUGA OSNOVNA ŠKOLA” Zavidovići i pribavljanje elaborata o izvršenoj reviziji glavnog projekta

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja kolektora iznad naselja Gaj II sa prethodno nabavljenim cijevima od strane investitora

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka, transport i postavljanje AB stubova javne rasvjete u naseljenim mjestima Krivaja-Lađenik i Smajlbašići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja pješačkih staza i stepeništa na javnim površinama u urbanim dijelovima Općine Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Sanacija klizišta na području Općine Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Sanacija lokalnog puta Zavidovići-Vrbica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka, transport i isporuka cement betona marke mb 30 za potrebe modernizacije cesta na području Općine Zavidovići u 2018. godini

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izrada glavnog projekta oborinske kanalizacije na području industrijske zone “Ekonomija-Batvice” i pribavljanje elaborata o izvršenoj reviziji

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka, transport i postavljanje AB stubova javne rasvjete u naseljenim mjestima Krivaja, Lađenik i Smajlbašići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka, transport i isporuka materijala za potrebe izgradnje javne rasvjete Rujnica, Sinanovići i Krivaja

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Transport i isporuka betonskih cijevi za potrebe ucjevljenja otvorenih kanalizacija na području općine Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Održavanje javne rasvjete na području općine Zavidovići i elektroinstalacija u zgradi općine Zavidovići i Stare općine u 2018. godini

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Održavanje i sanacija gradskih ulica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Sanacija krova na zgradi Razvojne agencije Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Sanacija i zatvaranje gradske deponije


OBAVJEŠTENJA O JAVNIM NABAVKAMA U 2017 GODINI

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Isporuka zamjenskih tonera za potrebe Općine Zavidovići za 2018. Godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Isporuka kancelarijskog materijala i pribora za potrebe Općine Zavidovići za 2018. Godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Isporuka goriva za potrebe Općine Zavidovići za 2018. Godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja dijela kolektora u Dubravici

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka, transport i isporuka materijala za potrebe javne rasvjete Mećevići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka, transport i isporuka cement-betona marke mb 30 za potrebe modernizacije cesta na području Općine Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izvođenje asfalterskih radova na saobraćajnici pored parcela 5,6 i 7 unutar poduzetničke zone “Ekonomija-Batvice

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izrada strategije razvoja lokalnih cesta i ulica Općine Zavidovići za period 2018-2027

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Zavidovići za sezonu 2017/2018 godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izrada izmjena i dopuna regulacionih planova Centar I, Centar II, Centar III Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI –Izrada strategije razvoja lokalnih cesta i ulica Općine Zavidovići za period 2018-2027

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Sanacija mosta na lokalnoj cesti Vozuća-Ribnica (stara trasa) u mjestu Vozućica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Sanacija propusta na lokalnoj cesti Pašin konak-Mujkići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Održavanje loklnih puteva

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Održavanje i sanacija gradskih ulica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nastavak rekonstrukcije mosta za laki saobraćaj u naseljenom mjestu Stipin Han na rijeci Krivaji

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Rekonstrukcija i sanacija dijela lokalne ceste Zavidovići-Pašin konak

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Sanacija sportske dvorane i dogradnja anexa svlačionica Osnovne škole Kovači

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Odluku o otkazivanju postupka o javnoj nabavci, broj: 02-14-3293/17

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja Lamele i stambeno-poslovnog objekta u ulici Radnička na parceli označenoj kao k.č. 672/7 k.o. Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izvršenje usluga televizijskog snimanja informativnog magazina o značajnim događajima na području općine Zavidovići, snimanje sjednica općinskog vijeća zavidovići i drugih aktivnosti na području općine Zavidovići i emitovanje snimljenog materijala putem televizijskog i drugih medija u 2017. Godini”


OBAVJEŠTENJA O JAVNIM NABAVKAMA U 2016 GODINI

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izvršenje usluga televizijskog snimanja informativnog magazina o značajnim događajima na području općine Zavidovići, snimanje sjednica općinskog vijeća zavidovići i drugih aktivnosti na području općine Zavidovići i emitovanje snimljenog materijala putem televizijskog i drugih medija u 2017. Godini”

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izvršenje usluga televizijskog snimanja informativnog magazina o značajnim događajima na području općine Zavidovići, snimanje sjednica općinskog vijeća zavidovići i drugih aktivnosti na području općine Zavidovići i emitovanje snimljenog materijala putem televizijskog i drugih medija u 2017. Godini”

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala i pribora za potrebe Općine Zavidovići za 2017. Godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Isporuka zamjenskih tonera za potrebe Općine Zavidovići za 2017. Godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Isporuka goriva za potrebe Općine Zavidovići za 2017. Godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja poduzetničke zone Ekonomija-Batvice

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Dogradnja i rekonstrukcija vodovoda u Vozućoj

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja vodovoda u MZ “Ribnica”

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja vodovoda Cibava u MZ “Gostović”

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja fekalne kanalizacije za dio ulice Mehmed Spaho u MZ “Klek”

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Sanacija lokalnog puta Gostović-Borovnica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka, transport i isporuka cement-betona marke mb-30

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Prinudno izvršenje rješenja putem trećih lica u toku 2016. Godine

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Rekonstrukcija mosta za laki saobraćaj u naseljenom mjest Stipin Han , Općina Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izgradnja puta Grlići-Kremenjaši

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Rekonstrukcija puta Zavidovići-Biljačić

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora o javnoj nabavci radova ““PRINUDNO IZVRŠENJE RJEŠENJA PUTEM TREĆIH LICA U TOKU 2016. GODINE”

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Isporuka kancelarijskog materijala i pribora za potrebe Općine Zavidovići za 2016. Godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Prinudno izvršenje rješenja putem trećih lica u toku 2016. Godine

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Isporuka zamjenskih tonera za potrebe Općine Zavidovići za 2016. Godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Revizija glavnog projekta sanacije postojeće deponije komunalnog otpada Općine Zavidovići i izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izvršenje usluga fizičke zaštite zgrade Općine Zavidovići za 2016. Godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izvršenje usluga video snimanja sjednica općinskog vijeća i drugih aktivnosti na području općine Zavidovići za 2016. Godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji i sanaciji/rekonstrukciji individualnih stambenih objekata

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Održavanje javne rasvjete na području općine zavidovići i elektroinstalacija u zgradi općine zavidovići izgradi stare općine za period od dvije godine

OBAVJEŠTENJA O JAVNIM NABAVKAMA U 2015 GODINI

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izvršenje usluga snimanja sjednica općinskog vijeća i drugih događaja i radio emitovanje snimljenog materijala za 2016. Godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Isporuka goriva za potrebe Općine Zavidovići za 2016. Godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izvršenje usluga video snimanja sjednica općinskog vijeća i drugih aktivnosti na području općine Zavidovići i njihovo emitovanje

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izvršenje usluga snimanja sjednica općinskog vijeća i drugih događaja i radio emitovanje snimljenog materijala za 2016 godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Izvršenje usluga fizičke zaštite zgrade Općine Zavidovići za  2016. Godinu

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Zimsko održavanje lokalnih puteva na području općine Zavidovići za sezonu 2015/2016

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Javna nabavka radova “Infrastruktura-uređenje gradske Zelene pijace”