JAVNA USTANOVA “KULTURNO-SPORTSKI CENTAR” ZAVIDOVIĆI

Javna ustanova “Kulturno-sportski centar“ Zavidovići osnovana je Odlukom Općinskog vijeća Zavidovići o preuzimanju osnivačkih prava i organizovanju Javne ustanove u državnoj svojini, broj: 01-023-45/07 od 29.12.1997. godine.

Prvobitan naziv ustanove je glasio “Dom kulture” koji je 2020. godine odlukom Komisije za Statut i propise promijenjen u Javna ustanova “Centar za Kulturu” Zavidovići.

Osnivanje ove JU je izraz volje građana Zavidovića za oživljavanjem socijalnog života kroz različita područja: slikanje, literaturu, tradicionalnu muziku i folklor, teatar, kino i moderno umjetničko izražavanje, promocije, tribine i edukacije.


Kroz cjelokupan historijat grada veoma važnu ulogu u kulturnom životu svih građana čini upravo Dom kulture Zavidovići. U periodu poslije Drugog svjetskog rata rađa se volja za obnovom one posebno žive klime koja je označavala društveni život prije rata.
Posebne historijske okolnosti dovele su do izgradnje domova kulture u različitim gradovima bivše Jugoslavije, rezultirajući u građevinama u kojima se ogleda tendencija za povezivanjem novog izražavanja i tradicije.
Gradnja  Doma kulture trajala je 4 godine, od 1952. do 1956. godine , a 26. augusta 1956. održano je svečano otvaranje objekta.

JU “Kulturno-sportski centar” Zavidovići danas je mjesto okupljanja i socijalnog života, kulturna pozornica Grada Zavidovići.


 Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Zavidovići : Sanel Jalmanović  (2018. –  )


 Upravni dobor JU “Kulturno-sportski centar“  Zavidovići:

1. Amir Tursić, predsjednik,
2. Alen Muhić, član,
3. Ružica Pavlović, član.


Sjedište:

Ulica “Radnička” b.b. 72220 Zavidovići
Telefon: 032/879-096
Fax: 032/879-096
Web: https://czkzavidovici.ba/#Home
Facebook: https://www.facebook.com/centarzakulturu.zavidovici/
e-mail: czkzavidovici@gmail.com


DOKUMENTI

Uredba sa Zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, broj : 6/92, 8/93),

Pravila Javne ustanove „ Kulturno-sportski centar“ Zavidovići, broj: 162/09 od 06.06.2009. i 289/06 od 23.11.2006. godine).

Odluka o preuzimanju osnivačkih prava i organizovanju Javne ustanove u državnoj svojini („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 9/97 i 2/10)

Odluka o izmjenama Odluke o preuzimanju osnivačkih prava i organizovanju Javne ustanove u državnoj svojini „Centar za kulturu“ Zavidovići (“Službeni glasnik Općine Zavidovići, broj: 4/2020)

Akcioni plan realizacije Strategije integriranog razvoja Općine Zavidovići za period 2017. – 2026. za 2020. godinu (Modernizacija Doma kulture) (“Službeni glasnik Općine Zavidovići”, broj: 2/2020)

Odluka o preuzimanju osnivačkih prava i organizovanju Javne ustanove u državnoj svojini “Kulturno-sportski centar” Zavidovići (prečišćeni tekst) (“Službeni glasnik Općine Zavidovići”, broj:5/2020)

 


Next Post