JAVNA USTANOVA “CENTAR ZA KULTURU” ZAVIDOVIĆI

Javna ustanova „Centar za kulturu“ Zavidovići formirana je na osnovu odluke Općinskog vijeća Zavidovići o preuzimanju osnivačkih prava i organizovanju Javne ustanove u državnoj svojini, broj: 01-023-45/07 od 29.12.1997. godine kao volja za oživljavanjem socijalnog života kroz različite vidove izražavanja : od slikanja do literature; od tradicionalne muzike do folklora i teatra; od kina do modernog umjetničkog izražavanja koje ima porijeklo u različitim narodnim tradicijama.


Kroz cjelokupan historijat grada veoma važnu ulogu u kulturnom životu svih građana imao je Dom kulture Zavidovići. U periodu poslije Drugog svj. rata , rađa se volja za obnovom one posebno žive klime koja je označavala socijalni život prije rata.Posebne historijske okolnosti dovele su do izgradnje domova kulture u različitim gradovima bivše Jugoslavije, zajedničko iskustvo od ovih godina sve do ’80-ih godina. Gradnja objekata posvećenih kulturi, različitih od religijskih i školskih objekata, je važan momenat socijalnog života grada: novi državni objekti u kojima su zastupljeni svi građani.
Gradnja  Doma kulture trajala je 4 godine, od 1952. do 1956. godine , a 26. augusta 1956. održano je svečano otvaranje objekta.


 Direktor: Sanel Jalmanović  (2018.-2022. godine)


 

 

 

 

 

Upravni dobor JU „Centar za kulturu“  Zavidovići:
1. Amir Tursić, predsjednik,
2. Alen Muhić, član,
3. Ružica Pavlović, član.


Sjedište / adresa: Ulica “Radnička” b.b.
Telefon: 032/879-096
Fax: 032/879-096
Web: www.czkzavidovici.ba
Facebook: www.facebook.com/centarzakulturu.zavidovici
e-mail: czkzavidovici@gmail.com


DOKUMENTI

Uredba sa Zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, broj : 6/92, 8/93 ),
Odluka o preuzimanju osnivačkih prava i organizovanju Javne ustanove u državnoj svojini („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 9/97 i 2/10),
Pravila Javne ustanove „ Centar za kulturu“ Zavidovići, broj: 162/09 od 06.06.2009 i 289/06 od 23.11.2006. godine).