Izvještaj sa Kolegija općinskog načelnika

 

 

 

 

Broj: 02-05-200/19-AP-26
Datum: 11.10.2019. godine

          IZVJEŠTAJ
SA 26 . SJEDNICE KOLEGIJA OPĆINSKOG NAČELNIKA

        26. sjednica Kolegija Općinskog načelnika održana je 09.10.2019. godine sa početkom
u 08:00 sati u kancelariji Općinskog načelnika Zavidovići, treći sprat zgrade organa uprave
Općine Zavidovići.
Na sjednici Kolegija Općinskog načelnika bili su prisutni:

1. Hašim Mujanović, Općinski načelnik,
2. Samira Pinjić, sekretar Općinskog vijeća Zavidovići,
3. Nermin Čahtarević, sekretar općinskog organa državne službe,
4. Džeraldina Miličević, pomoćnik načelnika Službe za upravu ekonomskih poslova i
poduzetništva,
5. Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti i opću
upravu,
6. Midhat Bajramović, pomoćnik načelnika Službe za upravu pitanja boraca, raseljenih
lica i izbjeglica,
7. Remzo Sinanović, pomoćnik načelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizma,
8. Remzo Šogolj, pomoćik načelnika Službe za upravu civilne zaštite,
9. Izet Bašić, pomoćik načelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i
komunalnih poslova.

            Kolegij Općinskog načelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:
1. Nacrt Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade u općini Zavidovići
2. Nacrt Odluke o uspostavi budžetskih korisnika Općine Zavidovići,
3. Razno.

Nako razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:
1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade u općini Zavidovići.
– Nacrt Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade u općini Zavidovići.
2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o uspostavi budžetskih korisnika Općine Zavidovići.
– Nacrt Odluke o uspostavi budžetskih korisnika Općine Zavidovići

Sjednica Kolegija općinskog načelnika završena u 09:35 sati.