Izvještaj sa Kolegija općinskog načelnika

Broj: 02-04-28/21-AP-18

Datum: 12.11.2021. godine

IZVJEŠTAJ

SA 6. SJEDNICE KOLEGIJA OPĆINSKOG NAČELNIKA

6. sjednica Kolegija Općinskog načelnika održana je 12.11.2021. godine sa početkom u 08:05 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići, prvi sprat zgrade organa uprave Općine Zavidovići.

Na sjednici Kolegija Općinskog načelnika bili su prisutni:

 1. Nijaz Karahasanović, općinski pravobranilac,
 2. Samira Pinjić, sekretar Općinskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar općinskog organa državne službe,
 4. Džeraldina Miličević, pomoćnik načelnika Službe za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva,
 5. Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu,
 6. Midhat Bajramović, pomoćnik načelnika Službe za upravu pitanja boraca, raseljenih lica i izbjeglica,
 7. Remzo Sinanović, pomoćnik načelnika Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma,
 8. Remzo Šogolj, pomoćnik načelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 9. Izet Bašić, pomoćnik načelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova

Odsutni članovi Kolegija općinskog načelnika: Općinski načelnik Dr. sci. Hašim Mujanović.

Kolegij Općinskog načelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, pasa i domaćih mački, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području općine Zavidovići,
 2. Nacrt Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Zavidovići,
 3. Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova naknada za izdavanje dozvole za građenje za pripadnike boračke populacije sa područja općine Zavidovići,
 4. Nacrt Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade u općini Zavidovići za 2022. godinu,
 5. Razno.

Nako razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području općine Zavidovići,

Prijedlog Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području općine Zavidovići.

2. Zaključak o vraćanju na doradu Nacrta Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Zavidovići.

3. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o subvencioniranju troškova naknada za izdavanje dozvole za građenje za pripadnike boračke populacije sa područja općine Zavidovići.

4. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade u općini Zavidovići za 2022. godinu,

Nacrt Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade u općini Zavidovići za 2022. godinu.

            Sjednica Kolegija Općinskog načelnika završena u 09:50 sati.