VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 9. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 9. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Odgovori na vijećnička pitanja sa 9. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Dopuna odgovora na vijećnička pitanja sa 9. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Imamović Armina koja se odnosi na „Umanjuje se konto 613975 Izdaci za naknade vijećnika za 209 652 KM, a što iznosi Visinu vijećničkih jednogodišnjih paušala, a sredstva se prebacuju na jedinstveni novootvoreni račun“ – Račun će biti namjenski otvoren za pokrivanje tribina i uređivanje gradskog Stadiona FK „Krivaja“

Zaključak po inicijativi vijećnika Imamović Armina koja se odnosi na „Ukida se transfer 614 323 finansiranje Parlamentarnih grupa od 69600 KM (cifra koja je amandmanski nametnuta) a novac prebaciti na jedinstveni novootvoreni račun, a koji će se upotrijebiti za održavanje, osvjetljivanje i uređivanje cvijećem mosta „Duga“

Zaključak po inicijativi vijećnika Imamović Armina za podnošenje imovinskih kartica svih aktuelnih vijećnika u Gradskom vijeću Zavidovići, a koje će se odnositi na imovinsko stanje prije izbora u Gradsko vijeće kao i imovinsko stanje nakon preuzimanja dužnosti do danas

Zaključak po inicijativi vijećnika Skejić Samira za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama člana 4. stav (5) i (6), člana 11., člana 12. stav (1) tačka i), člana 14. stav (2) i člana 18. Odluke o pravima demobiliziranih branilaca Grada Zavidovići, članova njihovih porodica, broj: 01-11-1580/22-AP-16 od: 31.10.2022. godine („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 6/22)