VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 24. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 24. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Odgovori na vijećnička pitanja sa 24. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Hasiba Huskića za donošenje izmjena i dopuna Odluke o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na cestama Općine Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Hasiba Huskića za donošenje dopuna Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa JKP „Radnik“ d.o.o Zavidovići sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima