VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 11. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 11. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Odgovori na vijećnička pitanja sa 11. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Dopuna odgovora na vijećnička pitanja sa 11. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Hakije Bošnjakovića za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova, mostova i drugih građevina

Zaključak po inicijativi vijećnika Skejić Samira da se razmotri izdvajanje jednog dijela novca iz gradskog budžeta radi zamjene stolarije na terenskim ambulantama

Zaključak po inicijativi vijećnika Skejić Samira za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća radi formulisanja obaveze poštivanja zakonskih rokova pri isplati naknada vijećnicima

Zaključak po inicijativi vijećnika Buljubašić Demira za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zavidovići za period 2016. – 2036. godina