VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 10. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 10. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Odgovori na vijećnička pitanja sa 10. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Dopuna odgovora na vijećnička pitanja sa 10. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Ramiza Latifovića za izmjenu i dopunu Budžeta za 2023. godinu tako da planirani transfer parlamentarnim grupama u iznosu od 69.600 KM usmjerimo Centru za socijalni rad Zavidovići na novi transfer koji bi glasio: „Transfer za jednokratne pomoći starim, iznemoglim, bolesnim licima koji nemaju nikakvih primanja“

Zaključak po inicijativi vijećnika Skejić Samira za izmjenu Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići