VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA SEDME SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 7. sjednice Općinskog vijeća Zavidovići,
Odgovori na vijećnička pitanja sa 7. sjednice Općinskog vijeća Zavidovići,
1.Zaključak po inicijativi vijećnika Fehima Tuzlić za rješavanje problema oborinskih i otpadnih voda u  ulici „Jusufa Polić Ribara“,
2. Zaključak po inicijativi vijećnika Harisa Hodžić za izmjene Odluke o načinu raspodjele i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane i jednokratne naknade od koncesija,
3. Zaključak po inicijativi vijećnika Šemsudina Skejić za aktivnosti na poboljšanju uređenja uže jezgre grada,
4. Zaključak po inicijativi vijećnika Admira Fojnice za dopunu Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići, čIan 24. stav 3.,
5. Zaključak po inicijativi vijećnika Refika Ćatić.