Obavještenje o rezultatima postupka javne nabavke radova na izgradnji kolektora iznad naselja Gaj II

Odlukom Općinskog načelnika broj  02-14-2102/18 od 20.06.2018. godine pokrenut je postupak dodjele ugovora za javnu nabavku radova“Izgradnja kolektora iznad  naselja Gaj II sa prethodno nabavljenim cijevima od strane investitora“.
Obavještenje o javnoj nabavci  objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana  22.06.2018. godine, a na adresu Općine Zavidovići do krajnjeg roka za dostavu ponude 04.07.2018.godine dostavljene su 2 (dvije) ponude od slijedećih ponuđača: „Gradnja I“ d.o.o. Tešanj i GP„Heldovac“ d.o.o. Žepče.

Komisija za  javne nabavke Općine Zavidovići u sastavu:  Nadina Mehinagić, predsjednik komisije, Mirsad Dedić i Armin Bajrić, članovi  komisije, izvršila je otvaranje ponuda o čemu je sačinila zapisnik sa otvaranja ponuda i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, prije provođenja  postupka  e-aukcije.

Nakon utvrđivanja sadržaja  podnesenih ponuda, Komisija je utvrdila  da su ponude  ponuđača „Gradnja I“d.o.o. Tešanj i GP„Heldovac“ d.o.o Žepče prihvatljive jer ispunjavaju sve uslove koji su traženi  tenderskom dokumentacijom.
Nakon toga proveden je  postupak e-aukcije, dana 06.07.2018. godine, na  kojem je ponuda ponuđača GP „Heldovac“ d.o.o. Žepče sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu  od 19.250,00 KM, bez PDV-a, je ponuda sa  najnižom cijenom, te se kao takva prihvata kao najpovoljnija, prema kriteriju za dodjelu ugovora „najniža cijena“.

U narednom periodu slijedi izvođenje radova na  izgradnji kolektora iznad  naselja Gaj II, što predstavlja rješavanje dugogodišnjeg problema građana  nastanjenih u naselju Gaj.