Mjesna zajednica “Dubravica”

Sjedište / adresa: Sjedište Mjesne zajednice „Dubravica“ je u mjesnom domu.
ID broj: 4218321110002
Telefon:
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “DUBRAVICA”

Mjesna zajednica “Dubravica” obuhvata naselja Dubravica, Borose, Grliće, Kremenjaše, Podgaj, Aliće, te sljedeće dijelove ulica: “Matije Gupca”, “Dubravački put”, “Lovački put” i “Hasana Kikića.”

Granice Mjesne zajednice “Dubravica”:

1. Polazi od bivšeg “Grginog mlina” na rijeci Bosni i ide zapadno sa granicom Mjesne zajednice “Vinište”, obuhvatajući “Stražaru 33” i zaseok Alići, te potokom Lužnice do puta sa Džigera, zatim putem za Džigere do kraja “Borove šume”, pa se pored “Borove šume” penje do puta po horizontu brda kroz borove.
2. Putem ide do izvora “Hadrovac” pa potom potokom od vode “Hadrovac” prema pravoslavnom groblju do granice urbanog dijela grada obuhvatajući dio ulice “Matije Gupca”, odatle granice ide granicom urbanog dijela grada do ulice “Hasana Kikića” i ulicom “Hasana Kikića” silazi na rijeku Bosnu i uzvodno rijekom Bosnom ide do “Grginog mlina” odakle je i počela.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “DUBRAVICA”

Savjet mjesne zajednice “Dubravica” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Mirsad Jašarević, predsjednik Savjeta,
2.  Grlić Nevenka, zamjenik predsjednika Savjeta,
3.  Ribić Rusmir, član Savjeta,
4.  Hutinović Memiš, član Savjeta,
5.  Muratović Džemal, član Savjeta,
6.  Latifović Edin, član Savjeta,
7.  Alić Vahid, član Savjeta.


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA