Izvještaj sa Kolegija općinskog načelnika

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je Screenshot_1.jpg

Broj: 02-04-92/20-AP-12

Datum: 15.07.2020. godine

IZVJEŠTAJ SA 28 . SJEDNICE KOLEGIJA OPĆINSKOG NAČELNIKA

28. sjednica Kolegija općinskog načelnika održana je 15.07.2020. godine sa početkom u 08:10 sati, u kancelariji Općinskog načelnika Zavidovići, treći sprat zgrade organa uprave Općine Zavidovići.

Na sjednici Kolegija općinskog načelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Općinski načelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Općinskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar općinskog organa državne službe,
 4. Remzo Sinanović, pomoćnik načelnika Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizam,
 5. Remzo Šogolj, pomoćnik načelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 6. Nijaz Karahasanović, općinski pravobranilac.
 7. Nermin Džaferović, šef odjeljenja za geodetske odnose.

Kolegij općinskog načelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i  dopuna Regulacionog plana „CENTAR III“ Zavidovići,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama Općine Zavidovići,
 4. Razno.

 Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju izmjena i  dopuna Regulacionog plana „CENTAR III“ Zavidovići,

 – Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „CENTAR III“    Zavidovići.

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići,

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići.

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama Općine Zavidovići,

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama Općine Zavidovići.

Sjednica Kolegija općinskog načelnika završena je u 09:35 sati.