Izvještaj sa 8. sjednice Kolegija Gradonačelnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 17.05.2023. godine sa početkom u 08:05 sati, u Kabinetu gradonačelnika, treći sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Gradonačelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 4. Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju,
 5. Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu,
 6. Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova,
 7. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 8. Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizam,
 9. Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika: Nijaz Karahasanović, Gradski pravobranilac.

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići,
 2. Prijedlog Procedure o rokovima i načinu izdavanja rješenja, rokovima i nadležnosti evidentiranja rješenja, slanja opomena i pokretanja izvršnog postupka po rješenjima za plaćanje komunalne naknade i naknade za vatrogastvo, naknade za zauzimanje javne površine i zakupnine Grada Zavidovići,
 3. Konsultacije za izradu nove Odluka o osnivanju službi za upravu Grada Zavidovići,
 4. Razno

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o osnivanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići.
 2. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Procedure o rokovima i načinu izdavanja rješenja, rokovima i nadležnosti evidentiranja rješenja, slanja opomena i pokretanja izvršnog postupka po rješenjima za plaćanje komunalne naknade i naknade za vatrogastvo, naknade za zauzimanje javne površine i zakupnine Grada Zavidovići.
 3. Konsultacije će se nastaviti na narednoj sjednici Kolegija gradonačelnika.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 09:35 sati.