Izvještaj sa 7. sjednice Kolegija Gradonačelnika

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ
SA 7. SJEDNICE KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 13.02.2023. godine sa početkom u 08:05 sati, u Kabinetu gradonačelnika, treći sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Gradonačelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 4. Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju,
 5. Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu,
 6. Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova,
 7. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 8. Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizam,
 9. Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 10. Nijaz Karahasanović, Gradski pravobranilac.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika: Nije bilo odsutnih

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Nacrt Odluke o subvencioniranju cijena komunalnih usluga JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići,
 2. Razno.

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o vraćanju na doradu Nacrta Odluke o subvencioniranju cijena komunalnih usluga JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 10:10 sati.