Izvještaj sa 6. sjednice Kolegija Gradonačelnika

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ

SA 6. SJEDNICE KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 

 1. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 05.01.2023. godine sa početkom u 08:05 sati, u Kabinetu gradonačelnika, treći sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Gradonačelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 4. Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu,
 5. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 6. Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizam,
 7. Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 8. Nijaz Karahasanović, Gradski pravobranilac.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika: Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju i Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Nacrt Odluke o standardima, kriterijima, postupku izbora i konačnog imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Zavidovići,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa socijalno-neprofitnog stanovanja za zgradu zvana „Samačka“ i Prijedlog Programa socijalno-neprofitnog stanovanja za zgradu zvana „Samačka“,
 3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice (k.č. 1292/2 k.o. Zavidovići) Privrednom društvu „Kobra“ d.o.o. Zavidovići u svrhu oblikovanja građevinske čestice,
 4. Razno

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o standardima, kriterijima, postupku izbora i konačnog imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Zavidovići,
  Nacrt Odluke o standardima, kriterijima, postupku izbora i konačnog imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Zavidovići.
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Programa socijalno-neprofitnog stanovanja za zgradu zvana „Samačka“ i Prijedloga Programa socijalno-neprofitnog stanovanja za zgradu zvana „Samačka“,

Prijedlog Odluke o usvajanju Programa socijalno-neprofitnog stanovanja za zgradu zvana „Samačka“ i

Prijedlog Programa socijalno-neprofitnog stanovanja za zgradu zvana „Samačka“.

 1. Zaključak o obustavljanju postupka predlaganja Gradskom vijeću Zavidovići Prijedloga Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice (k.č. 1292/2 k.o. Zavidovići) Privrednom društvu „Kobra“ d.o.o. Zavidovići u svrhu oblikovanja građevinske čestice.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 11:00 sati.