Izvještaj sa 5. sjednice kolegija općinskog načelnika

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je Screenshot_1.jpg

Broj: 02-04-28/21-AP-15

Datum: 21.09.2021. godine

Izvještaj sa 5. sjednice kolegija općinskog načelnika

 1. sjednica Kolegija Općinskog načelnika održana je 21.09.2021. godine sa početkom u
  08:05 sati u kancelariji Općinskog načelnika Zavidovići, treći sprat zgrade organa uprave
  Općine Zavidovići

Na sjednici Kolegija Općinskog načelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Općinski načelnik,
 2. Nijaz Karahasanović, općinski pravobranilac,
 3. Samira Pinjić, sekretar Općinskog vijeća Zavidovići,
 4. Nermin Čahtarević, sekretar općinskog organa državne službe,
 5. Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti i opću
  upravu,
 6. Midhat Bajramović, pomoćnik načelnika Službe za upravu pitanja boraca, raseljenih
  lica i izbjeglica,
 7. Remzo Sinanović, pomoćnik načelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih
  poslova i urbanizma,
 8. Remzo Šogolj, pomoćnik načelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 9. Izet Bašić, pomoćnik načelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i
  komunalnih poslova.
  Odsutni članovi Kolegija općinskog načelnika:
 1. Džeraldina Miličević, pomoćnica načelnika Službe za upravu ekonomskih poslova i
  poduzetništvo.

Ostali pozvani na sjednicu Kolegija općinskog načelnika:

 1. Amira Šibonjić, viši stručni saradnik za odobrenja privredne djelatnosti.
  Kolegij Općinskog načelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:
  1) Prijedlog Odluke o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na cestama općine Zavidovići,
  2) Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za prodaju robe na štandovima i stolovima
  izvan tržnice na malo, prodaju putem kioska, prodaju putem automata i prigodnu
  prodaju na javnim površinama i površinama koje imaju pristup sa javnih površina na
  području općine Zavidovići,
  3) Nacrt Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Zavidovići,
  4) Pravilnik o radnim odnosima u Općini Zavidovići,

5) Pravilnik o subvencioniranju troškova naknada za izdavanje građevinskih dozvola za demobilisane borce,
6) Razno.
Nako razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na cestama općine Zavidovići,
 • Prijedlog Odluke o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na cestama općine Zavidovići.
 1. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o utvrđivanju lokacije za prodaju robe na štandovima i stolovima izvan tržnice na malo, prodaju putem kioska, prodaju putem automata i prigodnu prodaju na javnim površinama i površinama koje imaju pristup sa javnih površina na području općine Zavidovići.
 2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Zavidovići,
 • Nacrt Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Zavidovići.
 1. Zaključak o vraćanju na doradu Pravilnika o radnim odnosima u Općini Zavidovići.
 2. Zaključak o obustavljanju Pravilnik o subvencioniranju troškova naknada za izdavanje građevinskih dozvola za demobilisane borce.
  Sjednica Kolegija Općinskog načelnika završena u 09:50 sati.