Izvještaj sa 3. sjednice Kolegija Gradonačelnika

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ SA 3. SJEDNICE KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 20.10.2022. godine sa početkom u 08:15 sati, u Kabinetu gradonačelnika, treći sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Gradonačelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 4. Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu.
 5. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 6. Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizma,
 7. Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 8. Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika: Nijaz Karahasanović, Gradski pravobranilac i Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju.

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Radni materijal za izradu Statuta Grada Zavidovići,
 2. Prijedlog Odluke o pravima demobilisanih branilaca Grada Zavidovići i članova njihovih porodica,
 3. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići,
 4. Prijedlog Odluke o proglašenju Dana sjećanja na ubijenu djecu u ratu 1992. -1995. godine na području Grada Zavidovići,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice Papić Zrinki iz Zavidovića označene sa k.č. 406/5 k.o. Zavidovići,
 6. Razno:

– Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zavidovići za 2022. godinu,

– Nacrt Budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu,

– Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu.

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o utvrđivanju Radnog materijala za izradu Statuta Grada Zavidovići,
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o pravima demobilisanih branilaca Grada Zavidovići i članova njihovih porodica,
  Prijedlog Odluke o pravima demobilisanih branilaca Grada Zavidovići i članova njihovih porodica.
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o osnivanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići,
  Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići.
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o proglašenju Dana sjećanja na ubijenu djecu u ratu 1992. -1995. godine na području Grada Zavidovići,
  Prijedlog Odluke o proglašenju Dana sjećanja na ubijenu djecu u ratu 1992. -1995. godine na području Grada Zavidovići.
 1. Zaključak o odlaganju utvrđivanja Prijedloga Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice Papić Zrinki iz Zavidovića označene sa k.č. 406/5 k.o. Zavidovići do utvrđivanja stvarnog stanja.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 11:30 sati.