Izvještaj sa 2. sjednice Kolegija Gradonačelnika

IZVJEŠTAJ SA 2. SJEDNICE KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

2. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 29.09.2022. godine sa početkom u 08:15 sati, u Kabinetu gradonačelnika, treći sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Gradonačelnik,
 2. Nijaz Karahasanović, Gradski pravobranilac,
 3. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 4. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 5. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 6. Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizma,
 7. Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 8. Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika: Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju i Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu.

Ostali prisutni: Amira Šibonjić, stručni savjetnik za odobrenja u oblasti saobraćaja, pripremu investicija i projekata i normativne poslove.

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Prijedlog Odluke o pravima demobilisanih branilaca Grada Zavidovići,
 2. Nacrt Odluke o standardima, kriterijima, postupku izbora i konačnog imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Zavidovići,
 3. Nacrt Odluke o usvajanju programa socijalno-neprofitnog stanovanja za zgradu zvana „Samačka“,
 4. Prijedlog Odluke o visini zaštićene zakupnine stana za socijalno-neprofitno stanovanje     na području Grada Zavidovići,
 5. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići,
 6. Prijedlog Odluke o sticanju vlasništva na 1/3 poslovnog prostora u Zavidovićima,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru,
 8. Razno.

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

1. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o pravima demobilisanih branilaca Grada Zavidovići.

2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o standardima, kriterijima, postupku izbora i konačnog imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Zavidovići,

Nacrt Odluke o standardima, kriterijima, postupku izbora i konačnog imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Zavidovići.

3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o usvajanju programa socijalno-neprofitnog stanovanja za zgradu zvana „Samačka“,

Nacrt Odluke o usvajanju programa socijalno-neprofitnog stanovanja za zgradu zvana „Samačka“.

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o visini zaštićene zakupnine stana za socijalno-neprofitno stanovanje na području Grada Zavidovići,

Prijedlog Odluke o visini zaštićene zakupnine stana za socijalno-neprofitno stanovanje na području Grada Zavidovići.

5. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o osnivanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići.

6. Zaključak o obustavljanju postupka utvrđivanja Prijedloga Odluke o sticanju vlasništva na 1/3 poslovnog prostora u Zavidovićima.

7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru,

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 11:15 sati.