Izvještaj sa 18. sjednice Kolegija Gradonačelnika

 1. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 19.06.2024. godine sa početkom u 08:05 sati, u Kabinetu gradonačelnika, treći sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 2. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 3. Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju,
 4. Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu,
 5. Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova,
 6. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 7. Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizam,
 8. Dženana Hrkić, Zamjenik gradskog pravobranioca.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika: Hašim Mujanović, Gradonačelnik, Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite i Nijaz Karahasanović, Gradski pravobranilac.

Ostali prisutni: Sunija Ramić, Stručni savjetnik za internu reviziju.

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Nacrt Etičkog kodeksa Gradskog vijeće Zavidovići,
 2. Nacrt izvještaja o finansijskoj reviziji Grada Zavidovići za 2023. godinu,
 3. Razno

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda 18. sjednice Kolegija gradonačelnika Nacrta Etičkog kodeksa Gradskog vijeća Zavidovići.
 2. Zaključak o primanju na znanje Nacrta izvještaja o finansijskoj reviziji Grada Zavidovići za 2023. godinu.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 09:10 sati.