Izvještaj sa 16. sjednice Kolegija Gradonačelnika

 1. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 31.05.2024. godine sa početkom u 08:05 sati, u Kabinetu gradonačelnika, treći sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Gradonačelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 4. Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju,
 5. Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova,
 6. Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizam,
 7. Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanje boraca i opću upravu,
 8. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 9. Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 10. Nijaz Karahasanović, gradski pravobranilac.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika: Nije bilo odsutnih članova Kolegija gradonačelnika.

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove „Dječiji vrtić“ Zavidovići,
 2. Informacija o problematici rješavanje obezbjeđenja nedostajućih sredstava za subvenciju razlike cijene po članu 3. Odluke o usvojenom Cjenovniku komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići,
 3. Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena u jedinstvenom organu uprave Grada Zavidovići,
 4.  Razno

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o osnivanju Javne ustanove „Dječiji vrtić“ Zavidovići,

– Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove „Dječiji vrtić“ Zavidovići.

 1. Zaključak o primanju na znanje Informacije o problematici rješavanje obezbjeđenja nedostajućih sredstava za subvenciju razlike cijene po članu 3. Odluke o usvojenom Cjenovniku komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići.
 2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena u jedinstvenom organu uprave Grada Zavidovići,
  – Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena u jedinstvenom organu uprave Grada Zavidovići.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 09:45 sati.