Izvještaj sa 15. sjednice Kolegija Gradonačelnika

 1. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 14.05.2024. godine sa početkom u 08:05 sati, u Kabinetu gradonačelnika, treći sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Gradonačelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 4. Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova,
 5. Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizam
 6. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 7. Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 8. Nijaz Karahasanović, gradski pravobranilac.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika: Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanje boraca i opću upravu i Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju.

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Regulacionog plana “Centar I” Zavidovići, Regulacionog plana “Centar II” Zavidovići, Regulacionog plana “Centar III” Zavidovići, Regulacionog plana “Luke” Zavidovići, Regulacionog plana “Majdanska polja” Zavidovići i Regulacionog plana “Ekonomija Batvice” Zavidovići,
 2. Prijedlog Odluke o osnivanju JU „Gradski dječiji vrtić” Zavidovići,
 3. Prijedlog Pravilnika o vrstama vlastitih prihoda Grada Zavidovići,
 4. Periodični izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01. – 31.03.2024. godine – I kvartal sa izvještajem o utrošku budžetske rezerve,
 5. Razno

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o odlaganju Prijedloga Odluke o stavljanju van snage Regulacionog plana “Centar I” Zavidovići, Regulacionog plana “Centar II” Zavidovići, Regulacionog plana “Centar III” Zavidovići, Regulacionog plana “Luke” Zavidovići, Regulacionog plana “Majdanska polja” Zavidovići i Regulacionog plana “Ekonomija Batvice” Zavidovići.
 2. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda 15. sjednice Kolegija gradonačelnika Prijedloga Odluke o osnivanju JU „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići.
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o vrstama vlastitih prihoda Grada Zavidovići,

– Prijedlog Pravilnika o vrstama vlastitih prihoda Grada Zavidovići.

4. Zaključak o utvrđivanju Periodičnog izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01. – 31.03.2024. godine – I kvartal sa izvještajem o utrošku budžetske rezerve,

Periodični izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01. – 31.03.2024. godine – I kvartal sa izvještajem o utrošku budžetske rezerve.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 9:30 sati.