Izvještaj sa 13. sjednice Kolegija Gradonačelnika

 1. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 12.03.2024. godine sa početkom u 08:05 sati, u Kabinetu gradonačelnika, treći sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Gradonačelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 4. Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju,
 5. Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova,
 6. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 7. Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika: Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu, Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizam i Nijaz Karahasanović, Gradski pravobranilac.

Ostali prisutni na sjednici Kolegija gradonačelnika: Nermin Džaferović, Šef odsjeka za geodetske poslove i Đenana Vuković, Šef odsjeka za imovinskopravne poslove i urbanizam.

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Procedure o dostavljanju pismena i akata organa uprave i drugih organa Grada Zavidovići,
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rang-listu sa užim izborom najboljih kandidata za pozicije predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Javna biblioteka“ Zavidovići,
 3. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije za lokalitet ZU „Poliklinika Nejra“ Zavidovići, označen sa k.č. 672/17 i dio 672/1, k.o. Zavidovići,
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
 5. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana implementacije Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017.-2026. godine za 2023. godinu,
 6. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2023.-2027. za 2023. godinu,
 7. Razno.

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o izmjenama Procedure o dostavljanju pismena i akata organa uprave i drugih organa Grada Zavidovići.
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju saglasnosti na Rang-listu sa užim izborom najboljih kandidata za pozicije predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Javna biblioteka“ Zavidovići,

Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rang-listu sa užim izborom najboljih kandidata za pozicije predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Javna biblioteka“ Zavidovići.

 1. Zaključak o neprihvatanju Nacrta Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije za lokalitet ZU „Poliklinika Nejra“ Zavidovići, označen sa k.č. 672/17 i dio 672/1, k.o. Zavidovići,
 1. Zaključak o odlaganju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.
 1. Zaključak o utvrđivanju Izvještaja o realizaciji Akcionog plana implementacije Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017.-2026. godine za 2023. godinu,

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana implementacije Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017.-2026. godine za 2023. godinu.

 1. Zaključak o utvrđivanju Izvještaja o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2023.-2027. za 2023. godinu,

Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2023.-2027. za 2023. godinu.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 09:50 sati.