Izvještaj sa 11. sjednice Kolegija Gradonačelnika

 1. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 17.01.2024. godine sa početkom u 08:05 sati, u Kabinetu gradonačelnika, treći sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 2. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 3. Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu,
 4. Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova,
 5. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 6. Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizam,
 7. Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 8. Dženana Hrkić, zamjenik gradskog pravobranioca.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika: Hašim Mujanović, Gradonačelnik, Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju i Nijaz Karahasanović, Gradski pravobranilac.

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Nacrt Odluke o osnivanju službi za upravu Grada Zavidovići,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javnih površina za 2024. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Adresnog registra Grada Zavidovići i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te numerisanju objekata brojevima,
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o plaćama, dodacima na plaću i naknadama plaće zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići,
 5. Prijedlog Procedure o rokovima i načinu izdavanja rješenja po osnovu naknada (prihoda po posebnim propisima) i Ugovora o zakupninama Grada Zavidovići, rokovima i nadležnosti njihovog evidentiranja, dostavi Rješenja i Ugovora, slanja opomena, pokretanja izvršnog postupka po rješenjima i obavještavanja nadležnih službi o sudskim Rješenjima o izvršenju,
 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica,
 7. Prijedlog Odluke o finansiranju redovnog rada mjesnih zajednica u 2024. godini,
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zavidovići za 2024. godinu,
 9. Razno.

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o prihvatanju Nacrta Odluke o osnivanju službi za upravu Grada Zavidovići.
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javnih površina za 2024. godinu,

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javnih površina za 2024. godinu.

 1. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o pristupanju izradi Adresnog registra Grada Zavidovići i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te numerisanju objekata brojevima.
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o plaćama, dodacima na plaću i naknadama plaće zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići,

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o plaćama, dodacima na plaću i naknadama plaće zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići.

 1. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Procedure o rokovima i načinu izdavanja rješenja po osnovu naknada (prihoda po posebnim propisima) i Ugovora o zakupninama Grada Zavidovići, rokovima i nadležnosti njihovog evidentiranja, dostavi Rješenja i Ugovora, slanja opomena, pokretanja izvršnog postupka po rješenjima i obavještavanja nadležnih službi o sudskim Rješenjima o izvršenju.
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica,

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o finansiranju redovnog rada mjesnih zajednica u 2024. godini,

Prijedlog Odluke o finansiranju redovnog rada mjesnih zajednica u 2024. godini.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zavidovići za 2024. godinu,

– Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zavidovići za 2024. godinu.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 10:55 sati.