Izvještaj sa 10. sjednice Kolegija Gradonačelnika

 1. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 22.12.2023. godine sa početkom u 08:05 sati, u Kabinetu gradonačelnika, treći sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Gradonačelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 4. Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju,
 5. Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova,
 6. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 7. Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizam,
 8. Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 9. Dženana Hrkić, zamjenik gradskog pravobranioca.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika: Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu i Nijaz Karahasanović, Gradski pravobranilac.

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Prijedlog Pravilnika o plaćama, dodacima na plaću i naknadama u jedinstvenom organu uprave i drugim organima Grada Zavidovići,
 2. Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Zavidovići,
 3. Nacrt Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije Grada Zavidovići za period 2023.-2026. i tekst dokumenta Komunikacijske strategije Grada Zavidovići za period 2023.-2026.,
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rang-listu najboljih kandidata za pozicije predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići,
 5. Odluka o usvajanju Cjenovnika usluga u JU „Kulturno-sportski centar“ Zavidovići,
 6. Prijedlog Odluke o osnivanju i načinu finansiranja parlamentarnih grupa u Gradskom vijeću Zavidovići,
 7. Razno

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o plaćama, dodacima na plaću i naknadama u jedinstvenom organu uprave i drugim organima Grada Zavidovići,

Prijedlog Pravilnika o plaćama, dodacima na plaću i naknadama u jedinstvenom organu uprave i drugim organima Grada Zavidovići.

2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Zavidovići,

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Zavidovići.

3. Zaključak o vraćanju na doradu Nacrta Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije Grada Zavidovići za period 2023.-2026. i tekst dokumenta Komunikacijske strategije Grada Zavidovići za period 2023.-2026.

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju saglasnosti na rang-listu najboljih kandidata za  pozicije predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići,

Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rang-listu najboljih kandidata za pozicije predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići,

5. Zaključak o vraćanju na doradu Odluke o usvajanju Cjenovnika usluga u JU „Kulturno-sportski centar“ Zavidovići,

6. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o osnivanju i načinu finansiranja parlamentarnih grupa u Gradskom vijeću Zavidovići,

Nacrt Odluke o osnivanju i načinu finansiranja parlamentarnih grupa u Gradskom vijeću Zavidovići.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 10:00 sati.