Javni poziv za raspodjelu sredstava na Transferu za kulturne djelatnosti i manifestacije u Budžetu Općine Zavidovići za 2016. godinu

JAVNI POZIV

 

I

Pravo učešća u Javnom pozivu za  raspodjele sredstava na Transferu za kulturne djelatnosti i manifestacije u 2016. godini imaju udruženja, kulturno-umjetnička društva, javne ustanove i različite institucije iz oblasti kulture, koji su registrovani i imaju sjedište na području općine Zavidovići.

II

     Sredstva planirana na Transferu za kulturne djelatnosti i manifestacije bit će korištena za  sufinansiranje projekata kulturnih djelatnosti i manifestacija kao što su kulturne manifestacije dužeg trajanja općinskog i višeg ranga,predstavljanje Općine i BiH na gostovanjima, manifestacije upoznavanja različitih kultura sa ciljem razvijanja prijateljstva,poštovanja i tolerancije između  različitih kultura, izložbe, književno, likovno i muzičko stvaralaštvo, izdavačka djelatnost, unaprjeđivanje muzičke kulture, muzički koncerti, zaštita kulturne baštine, razvoj zavičajne zbirke i muzejska djelatnost, te druge sadržaje od značaja za razvoj kulture na području općine.

III

Projekti kojima će subjekti iz tačke I Javnog poziva aplicirati po ovom pozivu, trebaju biti dostavljeni na aplikacionim obrascima pripremljenim za ovu namjenu, a mogu se preuzeti na Info centru Općine ili web adresi: www.zavidovici.ba.

Ukoliko su subjekti iz tačke I Javnog poziva bili korisnici općinskih budžetskih sredstava za oblast kulture i kulturnih manifestacija u 2015. godini, obavezni su priložiti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Za udruženja, javne ustanove ili druge institucije koje imaju pravo apliciranja na raspisani javni poziv projekti moraju biti potpisani od strane odgovorne osobe i sa pečatom organizacije.

Uz projekat se dostavljaju: Izvod/Izvadak iz Registra udruženja Ministarstvu za pravosuđe i upravu ZE-DO kantona ili drugih nadležnih organa u BiH, koji nije stariji od šest mjeseci, te ovjerene kopije: Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacioni broj) i Ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa.

IV

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči Općine, odnosno do utroška sredstava a najkasnije do 01.12.2016. godine, ukoliko nakon izvršene raspodjele po prijavljenim projektima preostane planiranih sredstava.

V

Prijave i projekte po Javnom pozivu dostavljati na adresu: Općina Zavidovići, Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu, Ulica Safet-bega Bašagića Zavidovići, putem Pisarnice Općine ili poštom.

OPĆINSKI  NAČELNIK

Suad Omerašević, dipl.ing.maš. s.r

 

 

 

Kriteriji  za utvrđivanje raspodjele sredstava na Transferu za kulturne djelatnosti i manifestacije

 

 u Budžetu Općine Zavidovići u 2016.godini

 

Član 1.

 

Ovim Kriterijima utvrđuju se uslovi, način i postupak za dodjelu sredstava iz Budžeta  Općine Zavidovići za  2016. godinu sa Transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije.

 

Član 2.

 

Planirana sredstva iznose 20.000,00 KM. Do 10 % planiranih sredstava može biti opredijeljeno kao rezervna sredstva za vanrednu pomoć i podršku u oblasti kulture o čijoj realizaciji odlučuje Općinski načelnik.

 

Član 3.

 

Korisnici sredstava iz člana 2. Kriterija su udruženja, kulturno-umjetnička društva, javne ustanove i različite institucije iz oblasti kulture, koji su registrovani i imaju sjedište na području općine Zavidovići.

 

Član 4.

 

Sredstva planirana na Transferu za kulturne djelatnosti i manifestacije bit će korištena za sufinansiranje projekata kulturnih djelatnosti i manifestacija kao što su kulturne manifestacije dužeg trajanja općinskog i višeg ranga,predstavljanje Općine i BiH na gostovanjima, manifestacije upoznavanja različitih kultura sa ciljem razvijanja prijateljstva,poštovanja i tolerancije između  različitih kultura, izložbe, književno, likovno i muzičko stvaralaštvo, izdavačka djelatnost, unaprjeđivanje muzičke kulture, muzički koncerti, zaštita kulturne baštine, razvoj zavičajne zbirke i muzejska djelatnost, te druge sadržaje od značaja za razvoj kulture na području općine.

 

Član 5.

 

Projekati iz oblasti kulture i kulturnih manifestacija koje ponude subjekti iz člana 3. vrednuju se po sljedećim kriterijima:

 

–   nivo kulturnih sadržaja i doprinos daljem razvoju kulture i kulturnog stvaralaštva

–   planirana dužina trajanja, broj sadržaja i broj učesnika-partnera u projektu,

 

–    uticaj projekta na afirmaciju društvenih vrijednosti i ”dijalog” kultura

–    uticaj projekta na afirmaciju kulture i kulturnog stvaralaštva među mladima,

 

–    značaj projekta na turističku ponudu općine Zavidovići.

 

–    nivo vlastitog učešća.

 

–    novi projekat od naročitog značaja

 

Član 6.

 

Za raspodjelu sredstava sa Transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u 2016. godini, Općinski načelnik Zavidovići će raspisati javni poziv za dostavljanje projekata.

 

Za provođenje postupka utvrđivanja prijedloga raspodjele sredstava na navedenom Transferu, u skladu sa ovim Kriterijima Općinski načelnik  imenuje Komisiju posebnim aktom.

 

Član 7.

 

Komisija provodi postupak Javnog poziva i vrši vrjednovanja prijavljenih projekata na osnovu Sistem bodovanja, kojeg utvrđuje Općinski načelnik.

 

Maksimalni broj bodova je 100.

 

Komisija predlaže Općinskom načelniku bodovnu listu projekata koji zadovoljavaju utvrđene kriterije. Visinu sredstava po predloženim projektima, koju može predložiti komisija,  utvrdit će Općinski načelnik u granicama sredstava planiranih na transferu.

 

Poslije utvrđivanja iznosa sredstava za projekte rangirane prema broju bodova i zbira istih do visine ukupno planiranih sredstava, formirati će se konačna lista projekata koji će biti finasirani u 2016.godini.

 

Komisija prati i ocjenjuje realizaciju odabranih projekata i o tome informiše Općinskog načelnika, uz narativni i finansijski izvještaj nosilaca projekta.

 

Član 8.

 

Projekti kojima će subjekti iz člana 3. Kriterija aplicirati na javni poziv trebaju biti dostavljeni na aplikacionim obrascima pripremljenim po ovim Kriterijima.

 

Ukoliko su subjekti iz člana 3. Kriterija bili korisnici općinskih budžetskih sredstava za oblast kulture i kulturnih manifestacija u 2015. godini, obavezni su priložiti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ukoliko to već nisu učinili.

 

Projekti moraju biti potpisani od strane odgovorne osobe i sa pečatom udruženja, javne ustanove ili druge institucije koja u skladu sa članovima 3. i 4. Kriterija ima pravo apliciranja na raspisani javni poziv.

 

Uz projekat se dostavljaju: Izvod/Izvadak iz Registra udruženja Ministarstvu za pravosuđe i upravu ZE-DO kantona ili drugog nadležnog organa u BiH, koji nije stariji od  šest mjeseci, te ovjerene kopije: Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacioni broj) i Ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa.

 

Član 9.

 

Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu  priprema prijedloge zaključaka pojedinačno za odabrane projekte na odobravanje Općinskom načelniku.

 

Odobrena sredstva realizuju se putem Službe za upravu ekonomskih poslova i poduzetništvo, prema terminima realizacije odabranih projekata i u skladu sa prilivom sredstava u Budžet općine Zavidovići.

 

Korisnici odobrenih sredstava obavezni su dostaviti narativni i finansijski izvještaj o namjenskom korištenju sredstava.

 

Član 10.

 

Kriteriji stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se shodno Odluci o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2016.godinu («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj: 11/15).

 

 

Obrazac za prijavu projekta na Javni poziv za raspodjelu sredstava na Transferu za kulturne djelatnosti i manifestacije u Budžetu općine Zavidovići za 2016. godinu

Naziv projekta:

Iznos koji se zahtjeva:

Ukupna vrijednost projekta sa zahtjevanim iznosom sredstava za sufinanciranje:

1)     OSNOVNI PODACI O APLIKANTU

Naziv aplikanta (podnositelja  prijave):
Sjedište i adresa aplikanta:
Ime i prezime osobe

ovlaštene za zastupanje:

Broj telefona: Faks: E-mail:
Broj žiro računa aplikanta:
Naziv banke:
ID broj

2)     OPIS SADRŽAJA PROJEKTA (maximalno jedna stranica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)      PROCJENA POTREBE ZA PROJEKTOM

 

 

 

 

 

 

 

4)     GLAVNI I SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Broj učesnika u realizaciji projekta:
6. Predviđeni početak i završetak provedbe projekta:
7. Mjesto provedbe programa

(npr. mjesna zajednica, ulica i sl.):

8. Voditeljica/voditelj projekta (obavezno priložiti poslovni životopis voditeljice/voditelja projekta):
9. Način izvođenja projekta
a) samostalno (upišite X) DA NE
b) u partnerstvu s drugom/drugim stručnim tijelima  (upisati naziv partnera i način prijave zajedničkog projekta)
10. Projekt će biti proveden u suradnji s:

(navedite naziv, adresu, telefon i kontakt osobu institucije, udruženja , međunarodne organizacije i sl. S kojom/kojim će aplikant surađivati u provedbi projekta)

11. CILJNE GRUPE

12. PROJEKTNE AKTVINOSTI

Godina izvođenja projekta             2016.
Mjeseci mjeseci
Aktivnost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tijelo koje izvodi projekt
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.
A8.
A9.

(Dodati kolone za aktivnosti po potrebi)

13. OČEKIVANI REZULTATI

14. FINANSIJSKI PLAN

IME STAVKE/KONTA

UKUPAN

BUDŽET PROJEKTA

OSIGURANI IZNOSI IZ

DRUGIH IZVORA

NAPOMENE

IZNOS

OD KOGA

I. INDIREKTNI TROŠKOVI

a)

Izvršni  direktor

b)

Administrativni poslovi/

c)

Najam prostora

d)

Režije

e)

Telefonski troškovi

g)

Uredski materijal

h)

Usluge knjigovodstvenog servisa

i)

Bankovni troškovi
Ukupno indirektni troškovi               
II. DIREKTNI TROŠKOVI  (npr. voditelj-ica projekta, voditelj-ica aktivnosti na projektu, publikacije, najam prostora za aktivnosti, tiskani materijal, štampanje, okrugli stolovi, edukacija,honorari, svi materijalni troškovi itd.)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Ukupno direktni troškovi

III. TROŠKOVI PUTOVANjA
a) Troškovi prijevoza
b)
Ukupno troškovi putovanja           

IV. OSTALI NESPOMENUTI TROŠKOVI (specificirati)

a)

b)

c)

Ukupno ostali troškovi

UKUPNO I+II+III+IV

(Dodati redove za nepomenute troškove po potrebi)

15. Provjerite jeste li uz prijavu priložili neophodnu dokumentaciju  traženu Javnim pozivom

MP

potpis voditelja/voditeljice projekta

potpis osobe ovlaštene za zastupanje aplikanta

Mjesto i datum: